GN – Tôn giả Đại Mục-kiền-liên (Mahāmoggallāna) là bậc A-la-hán thần thông đệ nhất trong mười Đại đệ tử của Đức Phật. Nhờ thần thông quảng đại nên Tôn giả thấy biết nhiều chuyện mà người phàm chẳng thấy bao giờ. Kinh ghi, nhiều lúc thấy những chuyện mà chỉ có bậc Thánh mới biết thì ngài không nói mà chỉ mỉm cười. Các Tỳ-kheo tinh ý thấy vậy liền biết có chuyện hay, gặng hỏi thì ngài mới nói thấy việc này chuyện kia, thế này như nọ.

Đang xem: Ban hành quy chế hoạt động ban trị sự giáo hội phật giáo

Dai-Online $(document).ready(function() { $(“.various”).fancybox({ max
Width : 800, max
Height : 600, fit
To
View : false, width : “70%”, height : “70%”, auto
Size : false, close
Click : false, open
Effect : “elastic”, close
Effect : “elastic” });});$(document).ready(function() { $(“.inline-class”).fancybox({ open

Xem thêm:

Effect : “elastic”, close
Effect : “elastic”, padding: 2, });}); $(document).ready(function() { $(“.fancybox”).fancybox({ open
Effect : “elastic”, close
Effect : “elastic”, padding: <2, 2, 2, 2>, before
Load: function() { var el, id = $(this.element).data(“title-id”); if (id) { el = $(“#” + id); if (el.length) { this.title = el.html(); } } }, helpers : { title: { type: “inside” } } });});
Viewers can perform the search by: 1. Enter the searched words on the Search Bar then press the BLUE button (searching like in Google) 2. The searched words can be Vietnamese or in non-accent way: (eg: to search the word “công quả”, viewers can enter “công quả” (with vietnamese accents) or “cong qua” or “CONG QUA” or “Cong Qua” (no qoute, double-quote or hyphen is required such as “cong-qua” or “CONG-QUA” .. .) 3. During reading, if come across the words that required to look further, viewers can highlight that words then press ENTER key, the searched result will be showed in new page if found in database, this way is quicker than cut and paste into the Search Bar then press ENTER key.
Độc giả có thể tìm những Từ bằng cách: 1. Điền những từ muốn tìm vào Thanh-Tìm-Kiếm và nhấn vào nút màu XANH kế bên. 2. Điền những từ để tìm vào Thanh-Tìm-Kiếm có thể là tiếng Việt hoặc là không dấu: tỷ như tìm ý nghĩa của chử “công quả” thì đánh vào Thanh-Tìm-Kiếm chữ “công quả” hay là “cong qua” hay là “CONG QUA” hay là “Cong Qua” (không cần đánh character “) 3. Trong khi đọc, nếu gặp những từ mà độc giả muốn tìm hiểu thêm thì chỉ cần highlight chúng rồi nhấn vào nút Enter, kết quả tìm kiếm sẽ hiện lên trang mới nếu gặp được ở trong database.

*

Search

*

Xem thêm: Cách Sửa Chữa, Thay Thế Và Phục Hồi Pin Máy Khoan Pin Cũ Hỏng

Quyền hành CHÁNH TRỊ SỰCHÚ GIẢI: Chánh Trị Sự là Chức Sắc của Đức Lý Giáo Tông lập thành, (1) phải tùng quyền Lễ Sanh mà hành sự. Đặng làm chủ trong địa phận Giáo Hữu và thay mặt cho Đạo làm anh cả trong phần địa phận ấy. Đây xin nhắc lời của Đức Lý Giáo Tông giáng bút giải nghĩa chức Chánh Trị Sự và nài Hộ Pháp ban quyền luật lệ Hiệp Thiên Đài cho Chức Sắc ấy (2) đặng đủ thế lực mà làm cho hoàn toàn trách nhậm. Lời Đức Lý Giáo Tông nói: “Chánh Trị Sự là người thay mặt cho Lão, làm anh cả của chư Tín Đồ trong phần địa phận của nó, Lão muốn thế nào cho Lão có mặt khắp nơi, tận ven Trời cùng góc bể. Lão tưởng Hiền Hữu cũng muốn vậy chớ (3). Trong nhơn sanh, hạng trí thức thì ít, hạng ngu muội thì nhiều, nếu chúng ta không có đủ sức điều đình, thì khó mà rải chơn lý Đạo khắp nơi cho đặng. Càng thân cận với nhơn sanh lại càng chịu nhiều sự khó khăn rắc rối; chúng ta phải liệu phương nào mà trừ diệt những sự khó khăn ấy, khi mới nảy sanh ra. thì nền Đạo mới khỏi loạn lạc. Vậy Lão xin Hiền Hữu ban quyền cho Chánh Trị Sự đặng phép xử trị, hầu có thể dạy dỗ sửa răn, thay quyền cho chúng ta trong chốn thôn quê sằn dã” Khi ấy Hộ Pháp đã chịu lời cùng Ngài, (4) và đã hiểu rõ ý tứ cao thượng ấy. Sao Thầy lại giáng bút nữa cũng khuyên Hộ Pháp ban quyền. Theo Thánh ý Đức Lý Giáo Tông, thì quyền hành Chánh Trị Sự như vầy: Chánh Trị Sự phải chăm nom, giúp đỡ sự sanh hoạt của Môn Đệ Thầy đã chịu dưới quyền người điều khiển, giúp khó, trợ nghèo, coi cả Tín Đồ như em ruột, có quyền xử đoán, nhứt là việc bất bình nhỏ mọn xảy ra trong phần Địa phận của mình, song phải tùng lịnh Giáo Hữu và Lễ Sanh cùng người Đầu Họ. Người Tín Đồ mà phạm luật Đạo, thì Chánh Trị Sự phải khuyên nhủ răn he, ít nữa là đôi lần, thảng như không biết ăn năn chừa cải, thì tư tờ về Thánh Thất sở tại cho Giáo Hữu, đặng người đòi đến mà dạy dỗ răn he. Như Giáo Hữu đã dạy dỗ răn he rồi, mà còn tái phạm, thì Chánh Trị Sự có quyền đệ tờ lên cho người Đầu Họ mà cầu xin Hội Thánh trừng trị hay là trục xuất, chiếu theo Tân Luật. Tờ nầy phải làm ra hai bổn, một bổn tư về Hiệp Thiên Đài, và một bổn về Cửu Trùng Đài. Như có điều chi sái luật Đạo, mà Chánh Trị Sự đã nhiều phen tư tờ cho Cửu Trùng Đài, song Cửu Trùng Đài yêm ẩn, thì Chánh Trị Sự đặng phép tư tờ thẳng lên Hiệp Thiên Đài, kêu nài định đoạt.(5) Cấm Chánh Trị Sự không đặng phép lấn địa phận của người đồng phẩm, không đặng đi nơi khác mà hành chánh. Buộc hành Đạo như vầy: “Phải chia địa phận mình ra nhiều địa phận”, tùy theo lớn nhỏ mà giao cho Phó Trị Sự. Buộc Phó Trị Sự phải thay phiên nhau đặng nạp cho Chánh Trị Sự, mỗi tháng ba mươi người công quả, tức là mỗi ngày, phải có một người hầu việc cho Chánh Trị Sự. Chánh Trị sự mới sai người đó đi khắp địa phận mà thăm viếng Tín Đồ về sự bịnh hoạn, đói khó. Hễ có một người trong địa phận bị tai nạn, thì biểu người công quả ấy ở tại đó mà giúp đỡ, săn sóc, hoặc bịnh hoạn phải lo nuôi dưỡng, hoặc nghèo nàn phải chung hiệp nhau mà gở khổ, ấy là phận sự rất cao thượng của Chánh Trị Sự, cái vẻ riêng tốt đẹp của Đạo do tại nơi đó. Đức Lý Giáo Tông lại dạy rằng: “Vậy mới phải là anh em một nhà, cần lo giúp đỡ, chia vui sớt thảm, no đói có nhau, giữ quyền lợi cho nhau, không giành, không giựt, hễ đói thì mình chung nuôi, bị thất lợi thì mình phải giữ; hễ nhục thì mình chung chịu, ắt quyền hành mình phải trọng.” Trước khi lãnh trách nhậm, buộc Chánh Trị Sự phải đến Thánh Thất sở tại mà lập minh thệ; phải thề rằng: “Giữ dạ vô tư mà hành Đạo, dầu cha mẹ, anh em, vợ con, cũng chẳng đặng phép tư vị, gìn dạ chơn thành, thể thiên hành Đạo. Chánh Trị Sự là Đầu Sư em đó vậy. (1) Đức Giáo Tông khen: “Phải”. (2) Cười. (3) Lão tưởng chư Hiền Hữu lại tưởng thế nào. Lão hỏi? – Thượng Trung Nhựt trả lời: Bạch Ngài, ấy là điều quí báu, từ xưa đến nay nhơn sanh không đặng hưởng ân huệ như vậy. (4) Lão khen tài nhớ của Hộ Pháp đó. (5) Dường ấy mới tránh sự áp quyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *