Tài chính kế toán tiếng anh là gì

-

Nếu chúng ta không sáng sủa về tài năng giờ anh của bản thân Lúc gặp gỡ đề nghị báo cáo tài thiết yếu viết bằng tiếng Anh thì bắt buộc giải pháp xử lý như thế nào?

Sử dụng google dịch đôi khi sẽ không còn dịch được đúng mực nghĩa cùng với phần nhiều trường đoản cú thuộc chuyên ngành bởi vì vậy trong bài viết dưới đây Phân tích tài chính sẽ chia sẻ với các bạn 100 thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế tân oán, tài thiết yếu góp các bạn ko tốt giờ Anh vẫn hoàn toàn có thể gọi được Báo cáo tài chủ yếu giờ Anh

*

100 thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế tân oán kiểm toán thù cần biết Lúc gọi report tài bao gồm tiếng Anh

STTTiếng AnhPhiên âmDịch nghĩa
A
1Accounting entry/ə’kauntiɳ ‘entri/Bút toán
2Accumulated/ə’kju:mjuleit/Lũy kế
3Accrued expenses/iks’pens/Chi tiêu nên trả
4Advanced payments lớn suppliersTrả trước người bán
5Assets/’æsets/Tài sản
6Advances lớn employeesTạm ứng
B
7Bookkeeper/’bukki:pə/Người lập báo cáo
8Balance sheet/’bæləns ʃi:t/Bảng bằng phẳng kế toán
C
9Capital construction/’kæpitl kən’strʌkʃn/Xây dựng cơ bản
10Cash/kæʃ/Tiền mặt
11Cash in handTiền mặt trên quỹ
12Cash at bank/kæʃ at bæηk/Tiền gửi ngân hàng
13Cash in transitTiền đã chuyển
14Check and take overNghiệm thu
15Cost of goods soldGiá vốn chào bán hàng
16Construction in progressgiá thành xây dừng cơ bạn dạng dlàm việc dang
17

Bạn đang xem: Tài chính kế toán tiếng anh là gì

khoa hoc xuat nhap khauNợ dài hạn mang lại hạn trả
18Current assets/’kʌrənt ‘æsets/Tài sản giữ đụng và đầu tư nđính thêm hạn
D
19Deferred expensesgiá cả chờ kết chuyển
20Deferred revenueNgười mua trả chi phí trước
21
Hao mòn lũy kế gia sản thắt chặt và cố định vô hình
22Depreciation of fixed assets/di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/Hao mòn lũy kế gia sản thắt chặt và cố định hữu hình
23Depreciation of leased fixed assetsHao mòn lũy kế tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính
E
24Equity và fundsVốn và quỹ
25Expense mandate/iks’pens ‘mændeit/Ủy nhiệm chi
26Exchange rate differences/iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/Chênh lệch tỷ giá
27Expenses for financial activities/iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/túi tiền vận động tài chính
28Extraordinary income/iks’trɔ:dnri ’inkəm/Thu nhập bất thường
29Extraordinary expenses/iks’trɔ:dnri iks’pens/Ngân sách chi tiêu bất thường
30Extraordinary profitLợi nhuận bất thường
F
31Figures in: millions VNDĐơn vị tính: triệu đồng
32Financials/fai’nænʃəls/Tài chính
33Financial ratios/fai’nænʃəl ‘reiʃiou/Chỉ số tài chính
34Finished goodsThành phđộ ẩm tồn kho
35Fixed assetsTài sản vắt định
36Fixed asphối costskhóa huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩuNguyên giá chỉ gia sản cố định hữu hình
G
37General và administrative expensesNgân sách thống trị doanh nghiệp
38Goods in transit for saleHàng gửi đi bán
39Gross revenue/grous ’revinju:/Doanh thu tổng
40Gross profit/grous profit/Lợi nhuận tổng
I
41Income from financial activitiesThu nhập chuyển động tài chính
42Intangible fixed asmix costsNguim giá bán gia sản cố định và thắt chặt vô hình
43Instruments và toolsCông cầm cố, lý lẽ trong kho
44Intangible fixed assetsTài sản cố định và thắt chặt vô hình
45Inventory/in’ventri/Hàng tồn kho
46Intra-company payablesPhải trả những đơn vị chức năng nội bộ
47Investment and development fundQuỹ chi tiêu vạc triển
48Itemize/’aitemaiz/Msinh hoạt tiểu khoản
L
49Leased fixed assetsTài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính
50Leased fixed asphối costsNguyên giá chỉ gia tài cố định và thắt chặt mướn tài chính
51Liabilities/,laiə’biliti/Nợ đề xuất trả
52Long-term financial assetsCác khoản đầu tư tài chủ yếu dài hạn
53Long-term borrowingsVay lâu năm hạn
54

Xem thêm: Tài Liệu Vì Sao Nói Thanh Tra Là Chức Năng Thiết Yếu Của Quản Lý Nhà Nước

Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký kết cược dài hạn
55Long-term liabilitiesNợ nhiều năm hạn
56Long-term security investmentsĐầu tư hội chứng khoán lâu năm hạn
M
57Merchandise inventory/’mə:tʃəndaiz in’ventri/Hàng hoá tồn kho
N
58Net revenueDoanh thu thuần
59Net profitLợi nhuận thuần
60Non-business expenditure sourceNguồn kinh phí sự nghiệp
61Non-current assetsTài sản thắt chặt và cố định với đầu tư dài hạn
62Non-business expendituresChi sự nghiệp
O
63Operating profitLợi nhuận từ chuyển động SXKD
64Other fundsNguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác
65Other current assetsTài sản giữ cồn khác
66Other long-term liabilitiesNợ dài hạn khác
67Other receivablesCác khoản đề xuất thu khác
68Other payablesNợ khác
69Other short-term investmentsĐầu tứ ngắn hạn khác
70Owners’ equityNguồn vốn nhà ssinh hoạt hữu
P
71Prepaid expensesNgân sách chi tiêu trả trước
72Payables to employeesPhải trả công nhân viên
73Profit before taxesLợi nhuận trước thuế
74Provision for devaluation of stocks lớp học tập xuất nhập khẩu trên hà nộiDự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho
75Profit from financial activitiesLợi nhuận từ bỏ hoạt động tài chính
76Purchased goods in transitHàng mua sẽ đi trên đường
R
77Receivables/ri’si:vəbls/Các khoản buộc phải thu
78Raw materials/rɔ: mə’tiəriəl/Các nguyên liệu cần có, vật liệu tồn kho
79Receivables from customersPhải thu của khách hàng hàng
80Reserve fund/ri’zə:v fʌnd/Quỹ dự trữ
81Reconciliation/,rekəsili’eiʃn/Đối chiếu
82Revenue deductions/’revinju: di’dʌkʃns/Các khoản bớt trừ
83Retained earnings/ri’tein ´ə:niη/Lợi nhuận không phân phối
S
84Sales expensestúi tiền phân phối hàng
85Sales returnsHàng phân phối bị trả lại
86Sales rebatesGiảm giá thành hàng
87Short-term borrowingsVay nlắp hạn
88Short-term liabilitiesNợ nthêm hạn
89Short-term investmentschứng từ kế toán trưởngCác khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu ngắn thêm hạn
90
Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, cam kết quỹ ngắn thêm hạn
91Stockholders’ equity/´stɔk¸houldə ’ekwiti/Nguồn vốn ghê doanh
92Short-term security investmentsĐầu bốn hội chứng khoán ngắn thêm hạn
93Surplus of assets awaiting resolutionTài sản vượt đợi xử lý
T
94
Thuế và những khoản yêu cầu nộp bên nước
95Tangible fixed assetsTài sản cố định và thắt chặt hữu hình
96Total assetsTổng cùng tài sản
97Total liabilities & owners’ equityTổng cộng nguồn vốn
98Trade creditorsPhải trả cho tất cả những người bán
99Treasury stock/’treʤəri stɔk/Cổ phiếu quỹ
W
100Welfare and reward fundQuỹ khen thưởng trọn cùng phúc lợi

Với 100 thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thù, kiểm toán tương quan mang đến report tài chính bên trên trên đây mong mỏi rằng sẽ giúp chúng ta hiểu phát âm báo cáo tài bao gồm tiếng Anh nhưng mà ko đề xuất các khí cụ dịch. Chúc chúng ta thành công! phù hợp đồng mua bán công ty đất


*
Previous

Kinh nghiệm sử dụng cơ chế tiền tệ ngăn ngừa không ổn định Tài bao gồm trên Mỹ và bài học mang đến Việt Nam