Phần hành kế toán là gì

-

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (159.34 KB, 15 trang )


Bạn đang xem: Phần hành kế toán là gì

CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁNI.KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀNKế toán vốn bằng tiền là hình thức thu chi, thường xuyên được xảy rahàng ngày trên tất cả các đơn vị. Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốnbằng tiền vừa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán các khoản nợhoặc mua sắm vật tư hàng hóa để sản xuất kinh doanh, vừa là kết quả việcmua bán hoặc thu hồi các khoản nợ. Chính vì vậy, quy mô vốn bằng tiền phảnánh khả năng thanh toán ngay của doanh nghiệp.Hạch toán vốn bằng tiền tại công ty chế biến và kinh doanh than HàNội sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam, vốn bằng tiềntrong công ty bao gồm:+ Tiền mặt tại quý+ Tiền gửi ngân hàngĐể tiến hành sản xuất kinh doanh, mọi đơn vị phải có số vốn nhất địnhsố vốn nhiều hay ít còn phụ thuộc vào quy mô sản xuất lớn hay nhỏ. Nguồnhình thành của đơn vị. Cho dù tiến hành ở bất kỳ nguồn nào thì công tác thu,chi, tiền mặt tại công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội yêu cầu vẫn phải"chi trả và thu đủ".1. Kế toán tiền mặtLà toàn bộ số tiền đang được bảo quản trong két sắt của công ty theohình thái biểu hiện của tiền trong quỹ đó là tiền Việt Nam- Tài khoản sử dụng"Tại công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội là một đơn vị sản xuấtkinh doanh nên tài khoản sử dụng là tài khoản 111 (tiền Việt Nam).Không hạch toán ngoại tệ: vàng, bạc, kim khí, đá quý- Chứng từ sử dụng: gồm phiếu thu, phiếu chi, giấy thanh toán tạm ứng- Sổ sách sử dụng: sổ quỹ tiền mặt, nhật ký thu chi , nhật ký sổ cái- Sơ đồ luân chuyển chứng từ1 1Sổ qũy tiền mặtPhiếu thu, phiếu chi Nhật ký sổ cái
Nhật ký thu chi TM- Trình tự ghi sổ:Hàng tháng tại phòng kế toán căn cứ vào các nghiệp vụ kinh tế phátsinh, các chứng từ gốc, giấy đề nghị chi, lịch chi… thủ quỹ lập phiếu thu,phiếu chi, giấy thanh toán tạm ứng… Đồng thời phản ánh vào sổ quỹ tiềnmặt, nhật ký thu chi và cuối ngày gửi sổ quỹ cùng chứng từ gốc cho kế toánphản ánh vào nhật ký sổ cái. Dựa vào các số liệu đã ghi trong sổ sách kế toánkiểm tra và đối chiếu số liệu trong Nhật ký sổ cái với sổ quỹ, nhật ký thu chivà căn cứ vào số liệu trên nhật ký sổ cái kế toán lập báo cáo tài chính.+ Sổ quỹ tiền mặt:- Tác dụng: dùng để phản ánh tình hình thu chi tiền quỹ tiền mặt ViệtNam tại công ty. Đây là cơ sở để thủ quỹ kiểm tra giám sát tình hình tiền mặttại đơn vị mình tại quỹ do mình quản lý.- Cơ sở lập: Là các phiếu thu, phiếu chi đã được thực hiện nhập xuấtquỹ tại công ty.- Phương pháp lập: Sổ quỹ được lập theo tháng và được chi tiết theotừng chứng từ. Sổ đóng thành quyển do kế toán vốn bằng tiền và thủ quỹ cùngghi khi phát sinh các nghiệp vụ thu chi. Căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi thủquỹ và kế toán cùng ghi vào sổ quỹ theo nguyên tắc là một mỗi chứng từ làghi một lần vào các cột phù hợp. Đầu trang số phải ghi số trang trước chuyển2 2snag số này. Cuối trang phải cộng, chuyển trang sau. Cuối tháng phải khóa sổtính số dư cuối tháng phải đảm bảo sự khớp đúng số liệu kế toán của công tyvới sổ của thủ quỹ.SỔ QUỸ TIỀN MẶTNăm………Quyển sốLoại quỹ tiền VNĐ ĐV: 1000đNhậtkýghi sổ
Chứng từDiễn giảiTKđốiứngSố tiềnGhichúSH NT Thu Chi Tồn1 2 3 4 5 6 7 8 91: Tồn đầu kỳ………………………………………………2: Cộng phát sinh3: Tồn cuối kỳ+ Cột 1; 2; 3: Ghi hàng ngày tháng ghi sổ, số liệu của phiếu thu, phiếuchi, giấy thanh toán tạm ứng.+ Cột 4: Ghi nội dung tóm tắt thu, chi.+ Cột 5: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng+ Cột 6,7: Ghi số tiền thực nhập, thực xuất tại quỹ+ Cột 8: Ghi số tiền tồn quỹ đầu ngày, cuối ngày, số ngày phải khớpvới số tiền mặt có trong quỹ.+ Cột 9: Ký xác nhận của kế toán sau khi đã kiểm tra đối chiếu với thủquỹ.* Nhật ký thu tiền:+ Tác dụng: Dùng để phản ánh số phát sinh bên Nợ TK 111 đối ứngvới bên có của các tài khoản liên quan.3 3
+ Cơ sở lập: Khi mở nhật ký thu là sổ quỹ kèm theo các chứng từ gốccó liên quan.+ Phương pháp lập: Đầu tháng khi mở nhật ký thu căn cứ vào số dưcuối tháng của sổ này, tháng trước để ghi vào sổ dư đầu tháng này. Số dư cuốingày được tính bằng công thức:Số dư cuối ngày = Số dư cuối ngày trước + Số phát sinh nợ trong ngày(trên nhật ký thu) - Số phát sinh có trong ngày (trên nhật ký chi)Số dư này phải khớp đúng với số dư tiền mặt hiện có tại quỹ cuối ngày.Cuối tháng khóa sổ nhật ký thu xác định tổng số phát sinh bên nợ TK111, đối ứng bên có các tài khoản liên quan, tính số dư cuối tháng.* Nhật ký chi tiền:- Tác dụng: Dùng để phản ánh số phát sinh bên có TK 111 (phần chi)đối ứng với bên nợ tài khoản liên quan.- Căn cứ lập: Là các sổ quỹ kèm theo các chứng từ gốc như phiếu chihóa đơn.- Phương pháp lập: Nhật ký được mở hàng ngày mỗi nghiệp vụ phátsinh trên chứng từ được ghi một dòng trên Nhật ký chi theo thứ tự thời gian.Cuối tháng hoặc cuối khóa Nhật ký chi xác định tổng số phát sinh bêncó tài khoản 111, đối ứng nợ của các tài khoản khác có liên quan.2. Tiền gửi Ngân hàng:- Tài khoản sử dụng: TK 1121: tiền Việt Nam - Chứng từ sử dụng: Giấy báo nợ, giấy báo có- Sổ sách kế toán sử dụng là số chi tiết theo dõi tiền gửi Ngân hàng:Nhật ký sổ cái, số tiền gửi ngân hàng.- Quy trình luân chuyển chứng từ.4 4- Giấy báo nợ- Giấy báo cóSố tiền gửi ngân hàng Sổ chi tiết tiền gửiNhật ký - Sổ cáiGhi chú
Ghi hàng ngàyGhi cuối tháng- Khi nhận được giấy báo nợ, giấy báo có hoặc bảng kê của ngân hànggửi đến cho kế toán của công ty khi có phát sinh vào số tiền gửi ngân hàngsau đó vào sổ chi tiết có liên quan. Cuối tháng vào sổ Nhật ký sổ cái.SỐ TIỀN GỬINơi mở tài khoản giao dịch:……………………………………………..Số hiệu tài khoản nơi gửi:………………………………………………..Loại tiền gửi:…………………………………………………………….Ngàythángghi sổChứng từDiễn giảiSố tiềnGhi chúSốhiệuNgàythángGửi vào Rút ra Còn lại1 2 3 4 5 6 7 8Dư đầu kỳTồn cuối kỳ5 5* Số tiền gửi Ngân hàng:- Tác dụng: Dùng để theo dõi hạch toán chi tiết tình hình tiền gửi ngânhàng theo từng nơi gửi, từng loại gửi theo chỉ tiêu số gửi vào, rút ra, số cònlại.
- Cơ sở lập: Cơ sở lập số tiền gửi ngân hàng là các giấy báo nợ, giấybáo có mà kế toán nhận được tiến hành phân loại sau đó được ghi vào sổ tiềngửi.- Phương pháp lập: Mỗi loại tiền gửi được theo dõi riêng trên mộtquyển sổ, ghi rõ nơi gửi mở tài khoản giao dịch cũng như số hiệu tài khoản tạinơi giao dịch. Cuối tháng tổng cộng số tiền gửi vào hay rút ra chi tiêu từ đótính ra số tiền gửi còn lại tại Ngân hàng để chuyển sang tháng sau, và số liệunày được đối chiếu với ngân hàng kho bạc.II. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH1. Đặc điểm- Tài khoản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu và những tài sảnkhác có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài.- Theo quy định trong chế độ kế toán hiện hành, tài sản cố định lànhững tài sản có giá trị trên 10 triệu đồng trở lên và thời gian sử dụng lớn hơn1 năm. Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh tài sản cố định có đặcđiểm là:+ Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh mà vẫn giữ đượchình thái vật chất ban đầu cho đến khi hư hỏng phải loại bỏ.+ Giá trị của tài sản cố định bị hao mòn dần và chuyển dần từng phầnvào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.2. Chứng từ sổ sách sử dụng- Hóa đơn mua tài sản cố định, biên bản giao nhận tài sản cố định, biênbản thanh lý tài sản cố định, thẻ tài sản cố định, sổ tài sản cố định, sổ theo dõitài sản cố định, bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định, Nhật ký sổ cái.6 6


*
Báo cáo tổng hợp về tình hình thực tế công tác kế toán, quy trình hạch toán các phần hành kế toán tại Công ty may 10 52 885 4

Xem thêm: 6 Đảng Bộ Có Vị Trí Quan Trọng Được Thêm Đại Biểu Đương Nhiên Là Gì

*
Báo cáo tổng hợp về Công ty & tổ chức công tác kế toán các phần hành kế toán tại Công ty may đức giang 50 716 1
*
Báo cáo tổng hợp về tổ chức công tác kế toán các phần hành kế toán tại Công ty kho vận và dịch vụ thương mại 36 1 4
*
Báo cáo tổng hợp về tổ chức thực hiện công tác kế toán, các phần hành kế toán, nguồn vốn và sử dụng vốn kinh doanh của nhà máy chế tạo biến thế 26 799 2
*
20 Báo cáo tổng hợp về tổ chức thực hiện công tác kế toán, các phần hành kế toán, nguồn vốn và sử dụng vốn kinh doanh của nhà máy chế tạo biến thế 26 661 0
*
186 Báo cáo tổng hợp về tổ chức công tác kế toán các phần hành kế toán tại Công ty kho vận và dịch vụ thương mại 36 634 1
*
192 Báo cáo tổng hợp về tình hình thực tế công tác kế toán, quy trình hạch toán các phần hành kế toán tại Công ty may 10 52 639 6
*
194 Báo cáo tổng hợp về Công ty & tổ chức công tác kế toán các phần hành kế toán tại Công ty may đức giang 50 502 0
*
195 Báo cáo tổng hợp về chức công tác kế toán, các phần hành kế toán tại Công ty may đức giang 48 645 2