Lũy kế tiếng anh là gì

-

Kế toán – Kiểm tân oán là 1 trong những giữa những ngành mong muốn tuyển chọn dụng tối đa hiện nay, tuy vậy đề nghị tuyển chọn dụng ngành này của những chủ thể, tập đoàn phệ cũng rất nghiêm ngặt với tiếng anh chăm ngành kế toán kiểm toán là một Một trong những khả năng buộc phải nhưng chúng ta ứng viên phải nắm rõ nếu muốn thao tác với thăng tiến vào môi trường xung quanh hội nhập thế giới.


*

Tổng đúng theo 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thù kiểm toán

Trong bài viết này, daiquansu.mobi đang tổng vừa lòng 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán kiểm toán theo bảng chữ cái, hi vọng để giúp chúng ta học tập từ bỏ vựng chuyên ngành một cách có khối hệ thống hơn.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút ít toán thù Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: Chi phí đề xuất trả Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán Assets /’æsets/: Tài sản Advances to lớn employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: người lập report Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng bằng vận kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: thiết kế cơ phiên bản Cash /kæʃ/: Tiền mặt Cash in hand: Tiền khía cạnh trên quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi ngân hàng Cash in transit: Tiền vẫn gửi Chechồng and take over: nghiệm thu sát hoạch Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng Construction in progress: túi tiền chế tạo cơ bạn dạng dngơi nghỉ dang Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn mang đến hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản lưu rượu cồn và chi tiêu nlắp hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: Chi phí hóng kết gửi Deferred revenue: Người mua trả tiền trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

Thuật ngữ E

Equity và funds: Vốn cùng quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm bỏ ra Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: Ngân sách vận động tài chính Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập không bình thường Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: Chi phí bất thường Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng Financials /fai’nænʃəls/: Tài bao gồm Financial ratios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài bao gồm Finished goods: Thành phẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt Fixed asphối costs: Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

Thuật ngữ G

General và administrative expenses: Ngân sách chi tiêu quản lý công ty lớn Goods in transit for sale: Hàng gửi đi cung cấp Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài bao gồm Intangible fixed asmix costs: Nguyên ổn giá bán gia tài cố định vô hình dung Instruments & tools: Công thay, giải pháp trong kho Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội bộ Investment and development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phạt triển Itemize /’aitemaiz/: mnghỉ ngơi tè khoản

Thuật ngữ L

Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chủ yếu Leased fixed asphối costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ cần trả Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Long-term borrowings: Vay dài hạn Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp, cam kết quỹ, ký cược dài hạn Long-term liabilities: Nợ lâu dài Long-term security investments: Đầu bốn chứng khoán lâu năm hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp Non-current assets: Tài sản cố định và đầu tư chi tiêu lâu dài Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận trường đoản cú chuyển động SXKD Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ không giống Other current assets: Tài sản lưu giữ đụng khác Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác Other receivables: Các khoản cần thu khác Other payables: Nợ không giống Other short-term investments: Đầu tứ thời gian ngắn không giống Owners’ equity: Nguồn vốn công ty sở hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: Ngân sách chi tiêu trả trước Payables to employees: Phải trả công nhân viên cấp dưới Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm giá sản phẩm tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ hoạt động tài thiết yếu Purchased goods in transit: Hàng mua đang đi trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản cần thu Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Các nguyên liệu cần có, vật tư tồn kho Receivables from customers: Phải thu của công ty Reserve sầu fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản giảm trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận không phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: túi tiền bán hàng Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại Sales rebates: Giảm giá bán hàng Short-term borrowings: Vay ngắn hạn Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài chủ yếu ngắn hạn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, ký kết quỹ ngắn hạn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn marketing Short-term security investments: Đầu bốn hội chứng khoán thù ngắn hạn Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa đợi xử lý

Thuật ngữ T cùng W

Taxes & other payables to the State budget: Thuế với các khoản đề xuất nộp bên nước Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình Total assets: Tổng cộng tài sản Total liabilities và owners’ equity: Tổng cộng nguồn ngân sách Trade creditors: Phải trả cho những người buôn bán Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare & reward fund: Quỹ khen ttận hưởng cùng phúc lợi

Trên đó là 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù kiểm toán thịnh hành độc nhất, tiếp tục được thực hiện vào quá trình. Nếu bạn có nhu cầu được đào tạo và giảng dạy một giải pháp chuyên nghiệp hóa về những kiến thức và kỹ năng tiếng anh phục vụ mang đến các bước, hãy ĐK theo liên kết sau để dấn hỗ trợ tư vấn trong suốt lộ trình học giờ đồng hồ anh dành riêng cho tất cả những người đi làm nhé: daiquansu.mobi/dang-ky-hoc/