Liên kết xích ma là gì

-

Quý khách hàng vẫn xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và tải ngay bản tương đối đầy đủ của tài liệu tại trên đây (670.12 KB, 51 trang )


Hình ảnh cho liên kết xích ma cùng liên kết pi12 Tính chất của link σ cùng πSigma bond (σ):+ axis overlap+ stable+ single bonds are sigma bonds.• Pi bonds (π) :+ boundary overlap+ unstable+ pi bonds create multiple bondsa double bond: a sigma bond & a pi bonda triple bond: a sigma bond và two pi bonds.•The organic compounds containingpi bonds are more active thanthose only sigma bonds.⇒13 Tính chất của links σ cùng πLiên kết xích ma (σ):+ xen tủ trục+ bền+ links solo là link σ• Liên kết pi (π) :+ Xen phủ biên+ kém bền+ Liên kết pi chế tạo thành các links bội1 link đôi có : 1 lk σ cùng 1 lk π1 link ba gồm : 1 lk σ cùng 2 lk π•Hợp chất hữu cơ tất cả liên kết pi hoạthễ rộng các vừa lòng chất chỉ cólinks xích ma, gồm phản ứngđặc thù là cộng vào link pi.⇒14 3. Quy tắc call tên hòa hợp hóa học cơ học IUPACCách 1: chọn mạch cacbon:Ưu tiên lựa chọn mạch nhiều năm tuyệt nhất chứa nhóm chức ⇒đựng link bội⇒ chứa đựng nhiều team vậy nhấtCách 2: khắc số mạch cacbon:Ưu tiên viết số từ đầu gần team chức ⇒ liên kết bội ⇒ đội thếnhấtCách 3: Điện thoại tư vấn thương hiệu vừa lòng chất: tiền tố + thương hiệu mạch chính + hậu tốTiền tố bao gồm : (thương hiệu cấu hình) + số chỉ + thương hiệu nhánh (tên gốchidrocacbon tương ứng) với nhóm núm.Hậu tố bao gồm : (số chỉ) + tên team chức tương ứng15 BẢNG TÊN MẠCH CHÍNH CỦA HỢP. CHẤT CÓ TỪ 1ĐẾN 10 CACBON VÀ TÊN 1 SỐ NHÓM CHỨCSố CacbonTên mạchchính12345678910met et prop but pent hex hept oct non dec- Hợp hóa học no : + an ngay lập tức sau thương hiệu mạch chủ yếu.- Hợp hóa học tất cả lk song : +số chỉ C và en tức thì sau thương hiệu mạch chính.- Hợp hóa học tất cả lk bố : +số chỉ C và in ngay lập tức sau thương hiệu mạch bao gồm.Nhóm chứcOHCHOTên nhómchứcolalC=O COOHonoic-COORNH2oatamin16 Ví dụ: Hotline tên hòa hợp hóa học sau:Cách 1: lựa chọn mạch nằm ngangBước 2: đánh số mạch cacbonƯu tiên đội chức trước liên kết đôiCách 3: Điện thoại tư vấn tênCH3-CH-CH2-CH=C-CH3OHCH3CH3-CH-CH2-CH=C-CH3OHCH312 34 5 6CH3-CH-CH2-CH=C-CH3OHCH35-metylhex-4-en-2-ol17 BT vận dụng 1: Điện thoại tư vấn tên nước ngoài của những vừa lòng hóa học cóphương pháp dưới đây:HCOOHCH2ClHC2H5CH3C=CCH3CH3CH3-CH-CH-C-CH2-CH3H3 CC=CHC=CHCH2CH2OHC2H5CH3ClCH2CH2CH=CH-COOCH=CH2OH CH-CH3CH3CH3COCH2CH(CH3)2HCH3-CH-CH=C-CH3COOHC2H5C=CCHO18CH=CH2H Đáp án BT vận dụng 1:HCOOHCH2ClHC2H5CH3C=CC=CCH3(E)-1-clo-2-etylbut-2-enHHCH3C=C(E)-But-2-enoicCH2CH2OHC2H5(E)-3-etyl-pet-3-enolCH3ClCH2CH2CH=CH-COOCH=CH2CH3-CH-CH-C-CH2-CH3H 3COH CH-CH3CH3Este vinyl 5-clopent-2-enoat4-etyl-2,4,5-trimetylhexan-3-olCH3COCH2CH(CH3)24-metylpetan-2-onCH3-CH-CH=C-CH3COOHC2H52-4-dimetylhex-2-enoicHC=CCHOCH=CH2H(Z)-pent-2,4-dienal19 BT áp dụng 2: cho thấy phương pháp cấu tạo những hợphóa học có tên dưới đây:2-metylbut-2-en2-brom-3-metylbutanAxit-2-hiđroxipropanoic1-clo-3-metylbut-2-en1-clo-2-metylbut-2-en2-amino-3-metylbutanoic2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal20 Đáp án BT vận dụng 2:CH3-C=CH-CH3CH32-metylbut-2-enCH3-C=CH-CH2ClCH3CH3-CH-CH-CH3Br CH32-brom-3-metylbutanClCH2-C=CH-CH3CH31-clo-3-metylbut-2-en 1-clo-2-metylbut-2-enCH3-CH-COOHOHAxit-2-hiđroxipropanoicCH3-CH-CH-COOHCH3 NH22-amino-3-metylbutanoicCH2- CH- CH- CH- CH-CHOOH OH OH OH OH2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal21 (Đối với những đúng theo hóa học hữu cơ có tên thôngthường xuyên buộc phải học trực thuộc càng nhiều càng tốt)22