Hướng dẫn thiết kế web bằng visual studio 2010

-

Giới thiệu

Trong bài viết này tôi vẫn hướng dẫn các bạn lập trình chế tạo website rượu cồn thực hiện ASPhường.NET với ngữ điệu C# và kết nối cùng với hệ quản ngại trị đại lý tài liệu SQL Server

Chuẩn bị

Ngoài ra bạn cần:


Các câu lệnh Squốc lộ cơ bạn dạng như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

Cơ sở dữ liệu

Đây là phần code đơn giản và dễ dàng ra mắt cách lập trình sẵn ASP.NET với các đại lý tài liệu đề nghị công ty chúng tôi chỉ có tác dụng ví dụ với các đại lý dữ liệu chỉ gồm một bảng:

tblKhachHang( MaKH nchar(10), TenKH nvarchar(50), DiaChi nvarchar(100), DienThoai phong nvarchar(13) , DiDong nvarchar(13), Email nvarchar(20))

Thiết kế giao diện


*

Thiết kế đồ họa phần quản lý khách hàng


Crúc ý:khi tạo ra đồ họa những trang web cho 1 trang web, chúng ta nên xây đắp một hình ảnh đồng nhất mang đến tất cả các trang, ví dụ như những trang sẽ sở hữu được chuẩn màu sắc kiểu như nhau, có thuộc thực đơn, footer… Để giải quyết và xử lý vấn đề nhất quán qua toàn bộ những trang, vào ASP.NET chúng ta có thể xây dựng trang Master Page, với những trang con hoàn toàn có thể thừa kế từ bỏ các trang nàySử dụng CSS để định hình trạng trang một giải pháp linc hoạt với dễ bảo trì

Các bước thực hiện

Mở chương trình Visual Studio (trong ví dụ này là phiên phiên bản 2010), vào menu Start > All Programs > Microsoft Visual Studio 2010 > Microsoft Visual Studio 2010Vào thực đơn File > New > Web Site… rồi chọn các tmê man số như hình dưới
*

Tạo new một trang web cùng với Visual Studio


Cửa sổ Solution Explorer cất những tài nguim của WebSite, kết cấu như sau:Tlỗi mục Account – cất những trang xúc tiến tương quan cho thống trị tài khoản người dùng. Trong ví dụ này ta sẽ không còn dùng tới.Thỏng mục App_Data – Nơi đựng tập tin đại lý dữ liệu SQL Server Express.Thỏng mục Scripts – chứa code script thực hiện trên phía client như JavaScript.Tlỗi mục Styles – cất file định loại CSS.Các file website, có đuôi khoác định là .aspxFile Global.asax – dùng để làm knhị báo cùng khởi sinh sản cực hiếm cho các vươn lên là Application, Session.File Site.master – là file Master page. Định nghĩa bố cục của tất cả những trang của trang web.File Web.config – đựng những cấu hình đến website nlỗi chuỗi liên kết cho tới cơ sở dữ liệu, v.v..Tạo CSDL, kích vào tên Project trong Solution Explorer > Add New Item > Squốc lộ Server Database, rồi viết tên phần Name: QLBanHang.mdfTrong hành lang cửa số Server Explorer, kích vào QLBanHang.mdf > Tables > Add New Table, tạo nên bảng tài liệu tblKhachHang gồm cấu trúc như sinh sống bên trên.

Bạn đang xem: Hướng dẫn thiết kế web bằng visual studio 2010


*

Tạo các đại lý tài liệu bán hàng trong Squốc lộ Server


Thiết kế trang Default.aspx làm chủ người tiêu dùng. Kích đúp vào trang này rồi chọn chính sách Design ở góc cạnh dưới mặt cần của cửa sổ bao gồm. Kéo những control vào trang Default.aspx nlỗi sau:Phần giao diệnLoại controlCác thuộc tính
Phần nhập dữ liệuPanelName = pnlEdit
Mã khách hàngTextBoxName = txtMaKH
RequiredFieldValidatorName = rfvMaKH, ControlToValidate = txtMaKH, ErrorMessage = Mã khách hàng đề nghị được nhập!
Tên khách hàng hàngTextBoxName = txtTenKH
RequiredFieldValidatorName = rfvTenKH, ControlToValidate = txtTenKH, ErrorMessage = Tên khách hàng yêu cầu được nhập!
 Địa chỉTextBoxName = txtDiaChi
Điện thoạiTextBoxName = txtDienThoai
RegularExpressionValidatorName = revDienThoai nghiêm, ControlToValidate = txtDienThoai vệ, ValidationExpression = d1,4-d6,8, ErrorMessage = Số điện thoại chúng ta nhập sai trái định dạng
Di độngTextBoxName = txtDiDong
RegularExpressionValidatorName =revDiDong, ControlToValidate = txtDiDong, ValidationExpression = d1,4-d6,8, ErrorMessage = Số cầm tay bạn nhập không đúng định dạng
EmaiTextBoxName = txtEmail
RegularExpressionValidatorName = revThư điện tử, ControlToValidate = txtE-Mail, ValidationExpression = w+(<-+.’>w+)*
w+(<-.>w+)*.w+(<-.>w+)*, ErrorMessage = Địa chỉ email bạn nhập không đúng
 Phầnhiển thị lỗiLablelName = lblErrorMsg
Phần lưới hiển thịGridViewName = grvKhachHang, PageSize = 10, AllowPaging = True, AllowSorting = True AutoGenerateColumn = False, Width = 100%, kích vào Columns:Thiết kế phần hiện nay dữ liệu trên lưới, lựa chọn Available fields > BoundField > Add, rồi đổi khác nằm trong tính HeaderText, DataField, SortExpression ví dụ như HeaderText = Mã người sử dụng, DataField = MaKH, SortExpression = MaKHThiết kế nhì nút ít Sửa cùng Xoá trên lưới, chọn Available fields > Commvà Field > Add nhị nút Delete cùng Edit, Update, Cancel. Chỉnh sửa ở trong tính ButtonType, EditText, CancelText, DeleteText với chọn Behavior khớp ứng với những nút ít.
Phần code bối cảnh trang Default.aspx

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG


Email)";//Thực thi câu lệnh SQLcmd = new SqlCommand(sql, con);//Lấy dữ liệu từ bỏ trên những ô textbox để truyền những tham đổi thay vào đối tượng người sử dụng Command//Mã khách hàng hàngSqlParameter parMaKH = new SqlParameter("
MaKH", SqlDbType.NChar);parMaKH.Direction = ParameterDirection.Input;parMaKH.Value = txtMaKH.Text;cmd.Parameters.Add(parMaKH);//Tên khách hàngSqlParameter parTenKH = new SqlParameter("
TenKH", SqlDbType.NVarChar);parTenKH.Direction = ParameterDirection.Input;parTenKH.Value = txtTenKH.Text;cmd.Parameters.Add(parTenKH);//Địa chỉSqlParameter parDiaChi = new SqlParameter("
DiaChi", SqlDbType.NVarChar);parDiaChi.Direction = ParameterDirection.Input;parDiaChi.Value = txtDiaChi.Text;cmd.Parameters.Add(parDiaChi);//Điện thoạiSqlParameter parDienThoai phong = new SqlParameter("
DienThoai", SqlDbType.NVarChar);parDienThoai nghiêm.Direction = ParameterDirection.Input;parDienThoai nghiêm.Value = txtDienThoách.Text;cmd.Parameters.Add(parDienThoai);//Di độngSqlParameter parDiDong = new SqlParameter("
DiDong", SqlDbType.NVarChar);parDiDong.Direction = ParameterDirection.Input;parDiDong.Value = txtDiDong.Text;cmd.Parameters.Add(parDiDong);//EmailSqlParameter parE-Mail = new SqlParameter("
Email", SqlDbType.NVarChar);parE-Mail.Direction = ParameterDirection.Input;parE-Mail.Value = txtE-Mail.Text;cmd.Parameters.Add(parEmail);//Thực thi câu lệnh tróc nã vấncmd.ExecuteNonQuery();//Sau khi Lưu xong đề xuất xóa cacheCabịt.Remove(KHACH_HANG);//Nạp lại dữ liệu lên GridViewBindDataKhachHang();pnlEdit.Visible = false;btlLuu.CommandArgument = "";}}}}//Đây là việc khiếu nại Săp xếp trên GridView, sự kiện này xảy ra khi người tiêu dùng kích vào tiêu đề cột bên trên GridView//Sự kiện này chỉ chạy Khi thuoc tinch AllowSorting = True tren GridView với SortExpression được thiết lập bên trên BoundColumnprotected void grvKhachHang_Sorting(object sender, GridViewSortEventArgs e)//Lưu trữ tinh thần bố trí bây chừ (cột chuẩn bị xếp) trong một thẻ hidden của HTML//Đây là mẹo nhỏ đơn giản nhằm cất giữ tinh thần cột đang rất được sắp xếphidMaKH.Value = e.SortExpression;//Nạp lại tài liệu bên trên lướiBindDataKhachHang();//Đây là sự liện phân trang khi người sử dụng hiển thị các bạn dạng ghi của trang khác//Sự khiếu nại này chỉ chạy Lúc thuoc tinh AllowPaging = Trueprotected void grvKhachHang_PageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e)grvKhachHang.PageIndex = e.NewPageIndex;//Nạp lại dữ liệu của trang hiện nay bên trên lướiBindDataKhachHang();//Sự kiện xẩy ra khi người dùng thêm bắt đầu dữ liệuprotected void btnThemMoi_Click(object sender, EventArgs e)btlLuu.CommandArgument = "New"; //để minh bạch trang thái khi nào thêm bắt đầu, sửa, xóapnlEdit.Visible = true;//Sự khiếu nại xảy ra khi người tiêu dùng ấn nút ít Sửaprotected void grvKhachHang_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e)grvKhachHang.EditIndex = e.NewEditIndex;//Gắn lại dữ liệuBindDataKhachHang();//Chức năng lúc fan sửa dụng kích nút ít xóa xóa khách hàngprotected void grvKhachHang_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)//Lấy MaKH làm việc mặt hàng bây chừ cột 0string idKH = grvKhachHang.Rows.Cells<0>.Text;//Thực hiện nay xóaif (nhỏ.State != ConnectionState.Open)bé.Open();string sql = "Delete from tblKhachHang Where MaKH ="" + idKH +""";cmd = new SqlCommand(sql, con);cmd.ExecuteNonQuery();Response.Write(idKH);//Sự kiện xảy ra Khi người tiêu dùng ấn nút Cập nhậtprotected void grvKhachHang_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)GridViewRow row = (GridViewRow)grvKhachHang.Rows;Response.Write(row.Cells<0>.Text);TextBox txtMaKH1 = (TextBox)row.Cells<0>.Controls<0>;TextBox txtTenKH1 = (TextBox)row.Cells<1>.Controls<0>;TextBox txtDiaChi1 = (TextBox)row.Cells<2>.Controls<0>;TextBox txtDienThoai1 = (TextBox)row.Cells<3>.Controls<0>;TextBox txtDiDong1 = (TextBox)row.Cells<4>.Controls<0>;TextBox txtEmail1 = (TextBox)row.Cells<5>.Controls<0>;//Đóng lại các ô nhậpgrvKhachHang.EditIndex = -1;//Mngơi nghỉ kết nốiif (bé.State != ConnectionState.Open)nhỏ.Open();string sql = "Update tblKhachHang Set TenKH=
MaKH";cmd = new SqlCommand(sql, con);//Lấy tài liệu từ bỏ bên trên các ô textbox để truyền những tmê mẩn trở nên vào đối tượng Command//Mã khách hàngSqlParameter parMaKH = new SqlParameter("
MaKH", SqlDbType.NChar);parMaKH.Direction = ParameterDirection.Input;parMaKH.Value = txtMaKH1.Text;cmd.Parameters.Add(parMaKH);//Tên khách hàng hàngSqlParameter parTenKH = new SqlParameter("
TenKH", SqlDbType.NVarChar);parTenKH.Direction = ParameterDirection.Input;parTenKH.Value = txtTenKH1.Text;cmd.Parameters.Add(parTenKH);//Địa chỉSqlParameter parDiaChi = new SqlParameter("
DiaChi", SqlDbType.NVarChar);parDiaChi.Direction = ParameterDirection.Input;parDiaChi.Value = txtDiaChi1.Text;cmd.Parameters.Add(parDiaChi);//Điện thoạiSqlParameter parDienThoai = new SqlParameter("
DienThoai", SqlDbType.NVarChar);parDienThoai nghiêm.Direction = ParameterDirection.Input;parDienThoai.Value = txtDienThoai1.Text;cmd.Parameters.Add(parDienThoai);//Di độngSqlParameter parDiDong = new SqlParameter("
DiDong", SqlDbType.NVarChar);parDiDong.Direction = ParameterDirection.Input;parDiDong.Value = txtDiDong1.Text;cmd.Parameters.Add(parDiDong);//EmailSqlParameter parEmail = new SqlParameter("
Email", SqlDbType.NVarChar);parThư điện tử.Direction = ParameterDirection.Input;parE-Mail.Value = txtEmail1.Text;cmd.Parameters.Add(parEmail);//Thực thi câu lệnh truy vấncmd.ExecuteNonQuery();//Sau Lúc Lưu xong xuôi đề nghị xóa cacheCabít.Remove(KHACH_HANG);//Nạp lại tài liệu lên GridViewBindDataKhachHang();//Sư kiện xẩy ra khi người tiêu dùng ấn nút hủy bỏprotected void grvKhachHang_RowCancelingEdit(object sender, GridViewCancelEditEventArgs e)grvKhachHang.EditIndex = -1;//Nạp lại dữ liệuBindDataKhachHang();}

Download

Bạn hoàn toàn có thể thiết lập mã nguồn trên đây.

Xem thêm: Xây Dựng Dân Dụng Là Gì ? Vai Trò Của Xây Dựng Dân Dụng


Các thẻ: ASP..NETC#CSSDatabasehtmlSQL

cũng có thể các bạn sẽ thích…

7 phản hồi


*
Gia sư Tây Đô viết:

lúc giáo viên ĐK làm hồ sơ, tôi ước ao viết code nhằm auto sản xuất url theo thương hiệu người đăng ký. Xin help, cảm ơn nhiều.


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ ko được hiển thị công khai. Các trường buộc phải được đánh dấu *

Bình luận


Please enable JavaScript to submit this size.

Tên *

E-Mail *

Lưu thương hiệu của mình, gmail, và trang web vào trình ưng chuẩn này mang đến lần comment tiếp nối của tôi.