Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: 7" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: 7" />

Hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước 2015

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản daiquansu.mobi và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Bạn đang xem: Hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước 2015

">Theo dõi hiệu lực VB
Chia sẻ qua: 7. Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước chậm nhất là 18 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách.


8. Trình tự, thủ tục thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.
9. Trong trường hợp quyết toán ngân sách nhà nước chưa được Quốc hội phê chuẩn thì Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và cơ quan Kiểm toán nhà nước phải tiếp tục làm rõ những nội dung Quốc hội yêu cầu để trình Quốc hội vào thời gian do Quốc hội quyết định.
Điều 71. Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương
1. Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước trước khi trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn.
2. Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương trước khi gửi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê chuẩn.
Điều 72. Xử lý kết dư ngân sách nhà nước
1. Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh được sử dụng để chi trả nợ gốc và lãi các khoản vay của ngân sách nhà nước. Trường hợp còn kết dư ngân sách thì trích 50% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 50% còn lại vào thu ngân sách năm sau; trường hợp quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức 25% dự toán chi ngân sách hằng năm thì số kết dư còn lại hạch toán vào thu ngân sách năm sau.
2. Kết dư ngân sách cấp huyện, cấp xã được hạch toán vào thu ngân sách năm sau.
Điều 73. Xử lý các khoản thu, chi ngân sách nhà nước không đúng quy định sau khi quyết toán ngân sách nhà nước được phê chuẩn Sau khi quyết toán ngân sách nhà nước và ngân sách các cấp chính quyền địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn, trường hợp phát hiện thu, chi ngân sách không đúng quy định thì thực hiện xử lý theo quy định tại khoản 8 Điều 65 của Luật này và được quyết toán vào ngân sách năm xử lý.

Xem thêm: Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Bắt Buộc Là Gì ? Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Là Gì


CHƯƠNG VIIĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 74. Hướng dẫn thi hành đối với một số nội dung đặc thù
1. Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi thực hiện, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Đà Nẵng nêu tại Khoản 1 Điều 74 được hướng dẫn bởi Nghị định số 144/2016/NĐ-CPMột số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh nêu tại Khoản 1 Điều 74 được hướng dẫn bởi Nghị định số 48/2017/NĐ-CPMột số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với Thành phố Hải Phòng nêu tại Khoản 1 Điều 74 được hướng dẫn bởi Nghị định số 89/2017/NĐ-CPQuản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại tại Khoản 1 Điều 74 được hướng dẫn bởi Nghị định số 117/2017/NĐ-CP" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=848119&DocItemRelateId=38333" >
2. Thành phố Hà Nội thực hiện một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù theo quy định của Luật Thủ đô.
Khoản 2 Điều 74 được hướng dẫn bởi Nghị định số 63/2017/NĐ-CP" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=848120&DocItemRelateId=38568" >
Điều 75. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 75 được hướng dẫn bởi Điều 53 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=848121&DocItemRelateId=38546" >
1. Đối với quyết toán ngân sách các năm 2015, 2016, áp dụng theo các quy định của Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11.
2. Thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015 được kéo dài đến hết năm 2016. Thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo được tính từ năm 2017 đến năm 2020. Đối với dự toán ngân sách năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các địa phương thực hiện như sau:
a) Đối với dự toán ngân sách chi thường xuyên, áp dụng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;
b) Đối với dự toán ngân sách chi đầu tư phát triển, áp dụng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Dự toán ngân sách chi đầu tư phát triển năm 2016 phải nằm trong khung kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 và được bố trí cân đối phù hợp với tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước năm 2016 so với năm 2015.
Điều 76. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017.
2. Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
Điều 77. Quy định chi tiết Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Xem thêm: Tra Từ Kế Hoạch Hóa Gia Đình Tiếng Anh Là Gì, Kế Hoạch Hoá Gia Đình Trong Tiếng Tiếng Anh

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng


Thuộc tính văn bản
Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13
Cơ quan ban hành: Quốc hội Số công báo: Đã biết
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Số hiệu: 83/2015/QH13 Ngày đăng công báo: Đã biết
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

Tóm tắt văn bản

Ngân sách Nhà nước phải được công khai, giám sát

Theo đó, dự toán ngân sách Nhà nước trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân; dự toán ngân sách Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Nhà nước… phải được công khai theo một trong các hình thức như: Công bố tại kỳ họp; niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hành ấn phẩm; thông báo bằng các văn bản đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đưa lên trang thông tin điện tử; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Về giám sát ngân sách Nhà nước, Luật quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đại diện cho cộng đồng chủ trì tổ chức việc giám sát ngân sách Nhà nước. Nội dung giám sát bao gồm: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và việc thực hiện công khai ngân sách Nhà nước theo quy định.Cũng theo Luật này, mức dư nợ vay của Hà Nội và TP.HCM không được vượt quá 60% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. Đối với các địa phương còn lại, mức dư nợ vay tối đa bằng 30% hoặc 20%.


Chuyên mục: Xây Dựng