Hướng dẫn giải bài tập môn vật liệu xây dựng

-
khuyên bảo giải bài bác tập môn vật liệu gây ra Bộ môn Vật liệu Xây dựng Bài tập môn VLXD HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG A- TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VLXD Bài 1- Một vật ở tinh thần ẩm 10% tất cả khối lượng thể tích 2,2kg/dm 3 , sống tinh thần bão hoà nước hoàn toàn tất cả khối lượng thể tích là 2,3kg/dm 3 .

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập môn vật liệu xây dựng

Biết vật rất có thể tích không thay đổi khi độ ẩm biến đổi và γ n =1g/cm 3 . Tính trọng lượng riêng rẽ của vật dụng. Hướng dẫn: bài làm: â k 0 0 γ (1+ΔV) γ = 1+W = 3 2,2(1+0) =2Kg/dm 1+0,1 ΔV =0 thì Bảo hành k 0 0 n γ -γ B= γ .r BH k 0 0 n γ -γ 2,3 2 0,3 γ .B 1.1 r − = = = k 0 a γ r 1 γ = − k 3 0 a γ 2 γ = = =2,86Kg/dm 1-r 1-0,3 ⇒ Bài 2- Một chủng loại đá vôi thô nặng 300g, sau khi hút nước sinh sống điều kiện hay 3 sớm hôm rước cân được 309g. Biết thông số bão hoà nước là 0,7; cân nặng thể tích của đá thô là 2,4kg/dm 3 ; của nước là 1kg/dm 3 . Hãy tính mức hút nước theo khối lượng với thể tích, độ trống rỗng cùng cân nặng riêng rẽ của đá này. Bài làm: BH Bảo hành k n m m k k m m G G -G 309-300 Hp= = = =0,03 G G 300 k 0 n Hp.γ 0,03.2,4 Hv= 0,072 γ 1 = = Hv 0,072 B= 0,103 r 0,7 Hv r B ⇒ = = = k 0 a γ r 1 γ = − k 3 0 a γ 2,4 γ = = =2,68 Kg/dm 1-r 1-0,103 ⇒ - 1 - Tóm tắt: W=10%; â 3 0 γ =2,2 kg/dm B=1; bh 3 0 γ =2,3 kg/dm V=0∆ ; γ n =1g/centimet 3 Tính: γ a ? Tóm tắt: k Bảo Hành m m k 3 0 3 n a G =300g;G =309g B=0,7;γ =2,4Kg/dm γ =1kg/dm Tính Hp; Hv; r; γ ? â 3 0 γ =2,2 kg/dm Bộ môn Vật liệu Xây dựng Bài tập môn VLXD Bài 3- Một vật Lúc bão hòa nước trọn vẹn gồm nấc hút nước theo trọng lượng là 20%, độ trống rỗng của vật sẽ là 40%. Biết thể tích của vật không biến hóa Khi độ ẩm chuyển đổi, cân nặng riêng biệt của nước là 1g/centimet 3 . Hãy tính trọng lượng thể tích của vật sinh hoạt tâm trạng bão hoà. Bài làm Hv B= Hv=B.r=1.0,4=0,4 r ⇒ k k 3 0 n 0 n Hp.γ Hv.γ 0,4.1 Hv=γ = = =2kg/dm γ Hp 0,2 ⇒ ΔV =0 thì BH k bảo hành k 0 0 0 0 n n 3 γ -γ B=γ =γ +B.γ .r γ .r =2+1.1.0,4 = 2,4 kg/dm ⇒ Bài 4- Một vật tất cả trọng lượng riêng biệt là 2,6kg/dm 3 , độ rỗng 20%. Lúc nhiệt độ tăng 1% thì độ tăng trung bình về thể tích của vật là 0,2%. Hãy tính khối lượng thể tích của vật nghỉ ngơi độ ẩm 20%. Bài làm: k k 0 0 a a 3 γ r=1- γ = γ .(1-r) γ = 2,6.(1-0,2) = 2,08 kg/dm ⇒ â k k â 0 0 0 0 3 γ (1+ΔV) γ (1+W) γ = γ = 1+W 1+ΔV 2,08(1+0,2) = 1+0,2.0,2 =2,4 kg/dm ⇒ - 2 - Tóm tắt: B=1; Hp=20%; r=40% ΔV=0 ; 3 n γ =1kg/dm ; Tính BH 0 γ ? Tóm tắt: 3 a γ =2,6 kg/dm ; r=0,2 V=0,2W∆ ; W=20% Tính â 0 γ ?= Sở môn Vật liệu Xây dựng Bài tập môn VLXD Bài 5- Một vật bao gồm độ rỗng 20%, trọng lượng riêng biệt bằng 1,3g/cm 3 . lúc độ ẩm tăng 1% thì độ tăng vừa đủ về thể tích của vật là 0,2%. Hãy xác định nhiệt độ của vật kia biết rằng ngơi nghỉ độ ẩm này vật tất cả trọng lượng thể tích bằng 1,2g/cm 3 . Bài làm: k k 0 0 a a 3 γ r=1- γ = γ .(1-r) γ = 1,3.(1-0,2) = 1,04 kg/dm ⇒ â k 0 0 γ (1+ΔV) 1,2(1+0,2W) γ = 1,04= 1+W 1+W W=0,2=20% ⇒ ⇒ Bài 6- Một vật tất cả cân nặng riêng biệt là 2,2kg/dm 3 cùng độ rỗng bằng 20%. Ở tâm trạng bão hoà nước vật bao gồm trọng lượng thể tích là 2kg/dm 3 . Cho biết con đường màn biểu diễn tình dục giữa độ tăng thể tích kha khá ∆ V và độ ẩm tất cả dạng số 1 hệ số góc là 0,1. Tính nút hút ít nước theo cân nặng của đồ. Bài giải k k 0 0 a a 3 γ r=1- γ = γ .(1-r) γ = 2,2.(1-0,2) = 1,76 kg/dm ⇒ bảo hành k 0 0 γ (1+ΔV) 2(1+0,1Hp) γ = 1,76= 1+Hp 1+Hp Hp=0,15=15% ⇒ ⇒ - 3 - Tóm tắt: 3 a γ =1,3 kg/dm ; r=0,2 V=0,2W∆ ; â 3 0 γ =1,2kg/dm Tính W=? Tóm tắt: 3 a γ =2,2 kg/dm ; r=0,2 V=0,1W∆ ; Bảo hành 3 0 γ =2kg/dm Tính Hp=? Sở môn Vật liệu Xây dựng Bài tập môn VLXD Bài 7- Một vật ngơi nghỉ tâm lý thô tất cả trọng lượng 145,5g. Sau Lúc lấp bề mặt vật một tờ paraphin với cân nặng 2,7g và rước cân nội địa được khối lượng là 48,2g. Hãy xác minh khối lượng riêng biệt của trang bị. Biết thể tích của vật không biến hóa lúc nhiệt độ biến đổi. Cho γ op =0,9g/cm 3 , γ o Bảo Hành =1,75g/cm 3 , B=100%, γ n =1g/cm 3 . G' Phường T Fasm Bài 8- Một vật ngơi nghỉ tâm trạng thô bao gồm trọng lượng là 152g được bọc một tấm parafin gồm cân nặng 4,5g kế tiếp rước cân nặng trong nước được 71,5g. Cũng vật đó sinh sống trạng thái độ ẩm thì tất cả trọng lượng thể tích là 2,1 g/cm 3 . Hãy khẳng định nhiệt độ tương ứng cùng với trọng lượng thể tích đó? Cho biết mặt đường biểu diễn tình dục thân độ tăng thể tích tương đối ∆ V và độ ẩm của vật bao gồm dạng số 1, qua gốc toạ độ và gồm thông số góc là 0,15 (γ op =0,9g/centimet 3 ; γ n =1 g/centimet 3 ). (Chụ ý ra đời phương pháp trước lúc áp dụng) Bài 9- Một mẫu mã vật sống trạng thái khô có khối lượng là 146g. Sau khi phủ bề mặt lớp parafin bao gồm cân nặng 5,4g, đem cân nặng trong nước được trọng lượng là 67,4g. Nếu cũng mẫu mã kia cho hút nước cho tới tâm lý bão hoà thì tất cả cân nặng thể tích là 2,2g/cm 3 . Hãy xác minh nút hút ít nước theo cân nặng của vật kia trường hợp biết độ biết rằng quan hệ giới tính giữa độ tăng thể tích kha khá cùng độ ẩm của vật sinh sống dạng tuyến đường tính cùng với hệ số góc là 0,15; γ op = 0,9g/centimet 3 ; γ n = 1g/cm 3 . (Chỳ ý Ra đời cụng thức trước lúc áp dụng) Bài 10 - Một vật gồm khối lượng làm việc trạng thái thô là 300g. Bọc kín vật này bằng paraphin và mang cân nặng trong nước được 99,2 g. Nếu cũng vật này đến hút nước sau 3 đêm ngày lấy cân được 375 g. Hóy xỏc định trọng lượng thể tích của vật sinh sống trạng thỏi bóo hũa. Biết rằng nhiệt độ - 4 - k m G =145,5 g Bộ môn Vật liệu Xây dựng Bài tập môn VLXD của vật với độ tăng trung bỡnh về thể tớch cú dục tình đường tớnh cùng với thông số gúc là 0,12. Cho trọng lượng paraphin bọc bao quanh vật là 7,2 g, trọng lượng thể tích của paraphin là 0,9 kg/dm 3 , cân nặng riêng rẽ của nước là một trong,0 kg/dm 3 . (Chỳ ý Thành lập và hoạt động cụng thức trước khi áp dụng) Bài 11- Một vật có cân nặng khô là 220g. Bọc kín đáo vật này bởi paraphin và rước cân trong bầu không khí được 229g, cân nặng trong nước được 89 g. Hóy xỏc định cân nặng thể tích của vật đó làm việc tâm lý bóo hũa nước. Biết rằng lúc nhiệt độ của vật tăng 1% thỡ độ tăng trung bỡnh về thể tớch của vật là 0,15%. Cho cân nặng thể tích của paraphin là 0,9 kg/dm 3 , khối lượng riêng biệt của nước là một trong,0 kg/dm 3 , nấc hút nước theo thể tích của vật là 10%. (Chỳ ý thành lập và hoạt động phương pháp trước khi áp dụng) Bài 12- Tính trọng lượng riêng biệt, cân nặng thể tích khú của một đồ gia dụng. Biết rằng sinh hoạt trạng thỏi bóo hoà nước, vật này cho vào nước thỡ nổi lờn 2/7 thể tớch. Biết vật cú thể tớch khụng thay đổi lúc vật liệu bóo hũa nước. Cho độ trống rỗng của vât làm việc trạng thái khô là 37,5%; độ bóo hũa nước là 55%. (Chỳ ý Thành lập và hoạt động cụng thức trước lúc áp dụng) Bài 13- Một loại đá vôi gồm khối lượng thể tích ngơi nghỉ trạng thái bão hoà là 2,55g/centimet 3 , hệ số bão hòa nước 50%. Cũng nhiều loại đá vôi đó, lúc sống tinh thần khô ép ra được đá dăm tất cả khối lượng thể tích xốp là 1 trong,625g/centimet 3 , độ rỗng xốp 35%. Biết thể tích của đá vôi ko thay đổi Khi nhiệt độ biến đổi. Hãy xác minh trọng lượng riêng rẽ của đá vôi. (Chỳ ý thành lập và hoạt động cụng thức trước khi áp dụng) Bài 14- Một loại đá dăm (được thêm vào từ bỏ đá vôi ép nhỏ) làm việc trạng thái thô bao gồm độ rỗng xốp là 34%, trọng lượng thể tích xốp sống tâm trạng khô là một trong những,65 g/cm 3 . Cho biết đá vôi sản xuất ra nhiều loại đá dăm kia rất có thể tích không biến hóa khi độ ẩm biến hóa. Hỏi lúc đá vôi đó bóo hũa nước với khoảng hút nước theo thể tích là 10% thỡ cân nặng thể tích của đá vôi là bao nhiêu? Cho γ n = 1,0 g/cm 3 . (thành lập cụng thức Lúc ỏp dụng) Bài 15- Một các loại đá vôi bao gồm độ tăng trung bình về thể tích là 0,16% Lúc nhiệt độ tăng 1%.

Xem thêm: Vì Sao Hiến Pháp Được Coi Là Luật Cơ Bản Của Nhà Nước, Hiến Pháp Có Những Chức Năng Gì

Biết đá vôi này sinh sống trạng thái khô thì sản xuất ra đá dăm gồm cân nặng thể tích xốp là 1 trong,75kg/dm 3 cùng độ rỗng xốp 30%. Xác định mức hút ít nước theo cân nặng của nhiều loại đá vôi bên trên ví như biết ở tâm trạng bão hòa đá vôi này có cân nặng thể tích là 2,7kg/dm 3 . (Chỳ ý thành lập cụng thức trước khi ỏp dụng) B- BÊ TÔNG Bài 1 - a/ Tính liều lượng vật liệu thực tiễn dùng trong 1m 3 bê tông M200. Biết bê tông tươi tất cả khối lượng thể tích là 2,318 T/m 3 với cấp phối hận của bê tông phối hợp theo tỷ lệ là X : N LT : C k : Đ k = 1 : 0,6 : 2 : 4. Biết vật liệu dùng gồm những đặc thù sau: - Xi măng: γ ox = 1,3 kg/dm 3 ; γ ax = 3,12 kg/dm 3 . - Cát: γ oc k = 1,55 kg/dm 3 ; γ ac = 2,6 kg/dm 3 ; W c = 4,5%, ∆ V c = 30%. - Đá: γ ođ k = 1,65 kg/dm 3 ; γ ađ = 2,6 kg/dm 3 ; W đ =1,5%, ∆ V đ = 0%. - 5 - Bộ môn Vật liệu Xây dựng Bài tập môn VLXD b/ Xác định độ trống rỗng của bê tông biết hệ số thuỷ hoá của xi măng là 0,23dm 3 /kilogam xi măng với trả thiết bê tông tươi không tồn tại lỗ rỗng, nước tự do thoải mái bay tương đối trọn vẹn. c/ Tính lượng bê tông chiếm được xuất phát từ 1 mẻ trộn của sản phẩm trộn tất cả dung tích 500 lkhông nhiều. Bài 2- Một nhiều loại bê tông Mđôi mươi có cấp pân hận vật liệu trên hiện nay trường như sau: X:N tr :C õ :Đ õ = 1: 0,45: 2,5: 3,4 Biết vật liệu sử dụng bao gồm chất lượng xuất sắc, tất cả những tiêu chuẩn nlỗi sau: - Xi măng PC30: γ ox = 1,30 g/centimet 3 , γ ax = 3,12 g/centimet 3 - Cỏt xoàn loại vừa: γ oc k = 1,60 g/centimet 3 ; γ ac = 2,60 g/centimet 3 ; W c = 4,0%; ∆ V c = 32%. - Đá dăm bao gồm D max = 40mm: γ ođ k = 1,55 g/centimet 3 ; γ ađ = 2,56 g/centimet 3 ; W đ = 1,5%; ∆ V đ = 0%. - Nước sạch: γ n = 1g/cm 3 Sau Lúc trộn, đầm bê tông cùng phân tích khẳng định được γ ob tươi = 2,25 g/centimet 3 . a- Tính lượng vật liệu đến 1m 3 bê tông theo cung cấp pân hận bên trên. b- Tính thể tích bê tông chiếm được từ 1 mẻ trộn của máy bao gồm dung tích 700(l). c- Tính độ rỗng của bê tông sau thời điểm rắn chắc hẳn với điều kiện nước tự do thoải mái trong bê tông vẫn cất cánh khá hoàn toàn. Cho biết hàm vị nước links hoá học của khoáng vật xi măng là 23% (đối với trọng lượng xi măng). Coi bê tông tươi không có lỗ trống rỗng. Bài 3- Một loại bê tông gồm mác thi công là M25, độ lưu đụng những hiểu biết SN yc = 4 cm, cung cấp phối hận vật liệu theo tính toán thù nlỗi sau: X : C k : Đ k = 1 : 2,0 : 3,5 Biết vật liệu tất cả các thông số kỹ thuật như sau: - Xi măng PC40: γ ox = 1,3 g/cm 3 . - Cỏt tiến thưởng loại vừa: γ oc k = 1,50 g/centimet 3 ; γ ac = 2,56 g/centimet 3 ; W c = 4%; ∆ V c = 30%. - Đá dăm có D max = 40mm: γ ođ k = 1,60 g/centimet 3 ; γ ađ = 2,65 g/centimet 3 ;W đ = 1,5%; ∆ V đ = 0%. - Nước sạch: γ n = 1g/centimet 3 Cho biết số lượng nước kim chỉ nan mang đến 1m 3 bờ tụng là 190 lớt và hệ số thực nghiệm A là 0,55. Hóy tớnh lượng vật liệu cho một mẻ trộn (sinh hoạt trạng thỏi ẩm từ bỏ nhiờn) của mỏy trộn cú dung tớch thựng trộn 600 lkhông nhiều và số bao xi măng (50 kg/1bao) buộc phải chuẩn bị về công trường nhằm xây đắp không còn lượng bê tông là 600m 3 . Nếu mong mỏi mỗi mẻ trộn thu được 600dm 3 bờ tụng thỡ dung tớch thựng trộn tối tđọc là bao nhiờu lớt? Bài 4- Một nhiều loại bê tông Mđôi mươi tất cả cấp pân hận lý thuyết như sau: X : C k : Đ k =1: 2,4: 3,8 Biết vật liệu dùng bao gồm quality mức độ vừa phải, gồm những thông số kỹ thuật nhỏng sau : - Cát : γ ac = 2,5 kg/dm 3 ; γ oc k = 1,50 g/centimet 3 ; W c = 4% ; ∆ V c = 30%. - Đá dăm: γ ac = 2,4 kg/dm 3 ; γ ođ k = 1,45 g/centimet 3 ; W đ = 1%; ∆ V đ = 0%. - 6 - Sở môn Vật liệu Xây dựng Bài tập môn VLXD - Xi măng Pooclăng PC30: γ ox = 1,3 kg/dm 3 ; γ ax = 3,12 kg/dm 3 Vật liệu dùng đạt kinh nghiệm về quality cùng nhân tố phân tử. Nước trộn bê tông sạch sẽ, γ n =1g/cm 3 ; Hệ số thực nghiệm A=0,6; SN yc =6centimet. a/ Tuân theo vẻ ngoài thể tích hoàn hảo nhất, lường trước lượng vật liệu cho 1 m 3 bê tông và lượng bê tông chiếm được từ 1 mẻ trộn của sản phẩm trộn bao gồm dung tích 500 lít theo cấp cho pân hận sẽ mang lại. b/ Tính độ trống rỗng của bê tông sau khoản thời gian rắn Chắn chắn với ĐK nước tự do thoải mái trong bê tông cất cánh tương đối hoàn toàn. Cho số lượng nước link hóa học của khoáng vật xi-măng là 25% (so với lượng xi măng). Bài 5- Một một số loại bê tông M20 bao gồm nguyên tố danh nghĩa như sau: X : N LT : C k : Đ k = 1 : 0,62 : 2,5 : 3,7 Biết vật liệu dùng gồm unique tốt, có những tiêu chí sau: - Cát: γ oc k = 1,55 kg/dm 3 ; γ ac = 2,65 kg/dm 3 ; W c = 4% ; ∆ V = 32%. - Đá: γ ođ k = 1,45 kg/dm 3 ; γ ađ = 2,60 kg/dm 3 ; W đ = 1,5% ; ∆ V = 0%. - Xi măng PC30 : γ ox = 1,3 kg/dm 3 ; γ ax = 3,12kg/dm 3 ; - Nước sạch: γ n = 1kg/dm 3 a- Tuân theo phương pháp thể tích tuyệt vời dự trù lượng vật liệu cho một công trường để cung cấp 600m 3 bê tông? b- Tính thể tích bê tông chiếm được xuất phát điểm từ một mẻ trộn của dòng sản phẩm trộn tất cả dung tích V o = 700(lít) cùng số mẻ trộn cần thiết nhằm kiến tạo hết lượng bê tông trên. Bài 6- Một một số loại bê tông gồm thành phần thực tiễn nlỗi sau: X:N tr :C â :Đ â =1 : 0,36 : 2,08 : 4,04. Vật liệu được sử dụng nlỗi sau: - Xi măng: γ ax = 3,15 kg/dm 3 ; γ ox = 1,3 kg/dm 3 . - Cát: γ ac = 2,6 kg/dm 3 ; γ oc k = 1,55 kg/dm 3 ; W c = 4,5%; ∆ V c = 30%. - Đá: γ ađ = 2,5 kg/dm 3 ; γ ođ k = 1,45 kg/dm 3 ; W đ = 1,5%; ∆ V đ = 0%. Bỏ qua hàm lượng bong bóng khí vào bê tông tươi, tuân theo chính sách thể tích hoàn hảo, hãy dự trù lượng vật liệu nhằm chế tạo 1m 3 bê tông và lượng bê tông chiếm được xuất phát điểm từ một mẻ trộn của máy trộn tất cả dung tích thùng trộn là 850 lít. Bài 7- Một một số loại bê tông Mtrăng tròn, cấp cho phối hận vật liệu trên hiện trường như sau: X:N TR :C õ :Đ õ = 1: 0,40 : 2,13 : 3,76 Biết vật liệu dùng trên hiện nay ngôi trường có unique xuất sắc với có những thông số nlỗi sau: - Xi măng PC30: γ ox = 1,3 g/centimet 3 ; γ ax = 3,12 g/centimet 3 . - Cỏt kim cương một số loại vừa: γ oc k = 1,55 g/cm 3 ; γ ac = 2,56 g/centimet 3 ; W c = 5%; ∆ V c = 34%. - Đá dăm có: γ ođ k = 1,60 g/centimet 3 ; γ ađ = 2,65 g/centimet 3 ; W đ = 1,5%; ∆ V đ = 0%. - 7 - Sở môn Vật liệu Xây dựng Bài tập môn VLXD - Nước sạch: γ n = 1g/centimet 3 Dùng lý lẽ thể tích tuyệt vời và hoàn hảo nhất dự trù lượng vật liệu cần thiết để thi công được 450m 3 bê tông (xi-măng tính bởi tấn, nước, mèo, đá tính bằng m 3 ) và số mẻ trộn cần thiết để xây cất không còn lượng bê tông nói bên trên biết thùng trộn tất cả dung tích 800 lít. Bài 8- Tuân theo phép tắc thể tích hoàn hảo, dự trù lượng vật liệu cần thiết cùng số mẻ để chế tạo 500 m 3 bê tông Mtrăng tròn cho 1 công trường đã xây dựng. Biết số lượng nước lý thuyết cho 1m 3 bê tông là 180lít và vật liệu dùng gồm những thông số kỹ thuật nlỗi sau : - Cát : γ oc k = 1,6 kg/dm 3 ; γ ac = 2,6 kg/dm 3 ; W c = 4% ; ∆ V = 30%. - Đá : γ ođ k = 1,6 kg/dm 3 ; γ ađ = 2,6 kg/dm 3 ; W đ = 1% ; ∆ V = 0%. - Xi măng Poóclăng PC30: γ ox = 1,3 kg/dm 3 ; γ ax = 3,13 kg/dm 3 Vật liệu dùng đạt từng trải về unique cùng thành phần phân tử. Nước sản xuất bê tông sạch mát. Cho hệ số tăng lượng vữa là một trong,4; Hệ số thực nghiệm A = 0,6, độ lưu giữ cồn của tất cả hổn hợp bê tông thử dùng là SN = 6centimet và dung tích thùng trộn là Vo = 750lít. Bài 9- Một công trường thi công đang xây dựng 850 m 3 bê tông Mđôi mươi bao gồm độ lưu giữ đụng đề xuất SN yc = 4 centimet cùng thông số tăng lượng vữa khi thi công cấp pân hận là α = 1,4. Biết vật liệu trên hiện nay ngôi trường bao gồm các thông số nlỗi sau: - Xi măng PCB30:γ ox = 1,3 g/centimet 3 ; γ ax = 3,12 g/cm 3 . - Cỏt quà một số loại vừa: γ oc k = 1,56 g/centimet 3 ; γ ac = 2,65 g/centimet 3 ; W c = 4,0%; ∆ V c = 32%. - Đá dăm có: γ ođ k = 1,47 g/centimet 3 ; γ ađ = 2,56 g/centimet 3 ; W đ = 1,5%; ∆ V đ = 0%. - Nước sạch: γ n = 1g/cm 3 Cho biết số lượng nước định hướng cho 1m 3 bờ tụng là 180 lớt và thông số thực nghiệm A là 0,60. Hóy tớnh lượng vật liệu làm việc tâm lý ẩm thoải mái và tự nhiên mang đến 1m 3 bê tông nói bên trên cùng số ngày quan trọng nhằm thi công không còn số bê tông đó, biết một ngày công trường thi công có thể xây đắp được đôi mươi thùng trộn, dung tích của thùng trộn là 850 lít. - 8 -