Hướng dẫn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu

-
*

Tin tức và sự kiện
*
Thời sự
*

*

*

Bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư sẽ được Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cấp 01 chứng thư số khi thực hiện đăng ký (một lần) tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngày 08 tháng 09 năm 2015, Liên bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin do Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành có địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng.

Để tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư phải đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin và phải đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Đơn đăng ký bên mời thầu/nhà đầu tư (do Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tạo ra trong quá trình khai báo thông tin khi nhấn nút “Đăng ký” trên trang chủ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

- Bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên mời thầu/ nhà đầu tư đăng ký;

- Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của bên mời thầu/ nhà đầu tư đăng ký;

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kiểm tra, đối chiếu tính chính xác của bản đăng ký điện tử trên Hệ thống và hồ sơ đăng ký bằng văn bản do bên mời thầu/ nhà đầu tư gửi đến. Nếu hồ sơ hợp lệ, bên mời thầu/ nhà đầu tư được đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có trách nhiệm thông báo lý do trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hướng dẫn bên mời thầu/ nhà đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

Bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư sẽ được Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cấp 01 chứng thư số khi thực hiện đăng ký (một lần) tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chứng thư số bao gồm tên tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; tên của tổ chức, cá nhân sử dụng chứng thư số; thông tin thời hạn có hiệu lực của chứng thư số; thông tin khác cho mục đích quản lý, sử dụng, an toàn, bảo mật do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định. Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số là 01 năm kể từ ngày chứng thư số được cấp. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng, tổ chức, cá nhân đã tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được đăng ký thêm chứng thư số.

Các thông tin đấu thầu đăng tải bao gồm:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

2. Thông báo mời quan tâm (đối với lựa chọn nhà thầu), thông báo mời sơ tuyển (đối với lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư)

3. Thông báo mời chào hàng (đối với lựa chọn nhà thầu), thông báo mời thầu (đối với lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư).

4. Thông báo hủy, gia hạn, điều chỉnh, đính chính các thông tin đã đăng tải.

5. Danh sách ngắn (đối với lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư).

6. Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

7. Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng.

8. Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Xem thêm: Vì Sao Gọi Là Quân Nguyên Mông Nguyên, Chiến Tranh Nguyên Mông

9. Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu.

10. Danh mục (thông tin) dự án có sử dụng đất.

11. Danh mục (thông tin) về dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

12. Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư.

13. Thông tin về nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam.

14. Thông tin về cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

15. Thông tin giảng viên về đấu thầu.

16. Thông tin cơ sở đào tạo về đấu thầu.

Thông tin do bên mời thầu tự đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu là thông tin không hợp lệ trong việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thông tư hướng dẫn chi tiết về quy trình tự đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, quy trình cung cấp, đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu, bảo đảm dự thầu trong lựa chọn nhà thầu qua mạng, xử lý kỹ thuật trong trường hợp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gặp sự cố ngoài khả năng kiểm soát, quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế qua mạng theo phương tức một giai đoạn một túi hồ sơ, quy trình chào hàng cạnh tranh qua mạng …

Tổ chức, cá nhân thực hiện việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chịu trách nhiệm giải trình và tuân thủ các quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 75, Điều 79, Điều 80 của Luật Đấu thầu, Điều 7 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Điều 4 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này và thanh toán chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Thông tư này.

Tổ chức, cá nhân khi thực hiện việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên Báo Đấu thầu có trách nhiệm tuân thủ theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Điều 4 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này và thanh toán chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Thông tư này.

Trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phát hành sau khoảng thời gian nhiều hơn 28 ngày so với ngày thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu, bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải lại thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đã được đăng tải trước đó.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015. Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu; Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng hết hiệu lực thi hành (Phong Lâm).