Đại học khoa học tự nhiên tiếng anh là gì

-
Sau này ông theo học Sidney Sussex College, Cambridge, tốt nghiệp vào năm 1925 ngành khoa học trường đoản cú nhiên.

Bạn đang xem: Đại học khoa học tự nhiên tiếng anh là gì


Following this he attended Sidney Sussex College, Cambridge, graduating in 1925 in Natural Sciences.
In 1936 she continued her studies at the University of Buenos Aires & obtained a degree in Natural Sciences.
Ngày nay, thống kê lại được áp dụng rộng rãi hơn trong chính phủ nước nhà, kinh doanh, công nghệ từ bỏ nhiên cùng buôn bản hội.
Ông theo học tập ngành kỹ thuật từ bỏ nhiên sinh hoạt Đại học tập Quốc gia Kharkiv, hoàn tất học trình 4 năm trong tầm 2 năm.
So he enrolled at Kharkiv University for natural sciences, completing his four-year degree in two years.
Năm 1964, ông được bầu có tác dụng member của Phân ban Tân oán học/Khoa học tập trường đoản cú nhiên ở trong Viện Hàn lâm Khoa học tập Bayern.
In 1964, he was elected a thành viên of the Mathematics/Natural Science section of the Bavarian Academy of Sciences.
Tháng 7 năm 1957, ông đậu bởi tú tài triết học, với cho tới mon 9 cùng năm đậu thêm bởi tú tài kỹ thuật trường đoản cú nhiên.
In July 1957, he obtained the baccalauréat in philosophy, và in September of the same year, the baccalauréat in Natural Sciences.
Sinc ra tại Barcelona, ông vẫn bước đầu tiên nghiên cứu đồ dùng lý với công nghệ tự nhiên, nhưng lại lập cập đưa sang phong cách thiết kế.
Born in Barcelona, he initially studied physics và natural sciences, but soon switched khổng lồ architecture.

Xem thêm: Vì Sao Nói Văn Bản Chiếu Dời Đô Phản Ánh Ý Chí Tự Cường Và Sự Phát Triển Lớn Mạnh Của Dân Tộc


Lúc còn là 1 trong những đứa ttốt, anh đang ham khoa học từ nhiên, nhiếp đáp hình họa, và tôn giáo (theo Pietism của người mẹ bản thân.
As a child he had a keen interest in natural science, photography, and religion (following his mother"s Pietism).
Năm 1930, Hoxha cho học trên Đại học Montpellier ngơi nghỉ Pháp theo một học bổng cấp nhà nước về các ngành khoa học tự nhiên.
In 1930, Hoxha went khổng lồ study at the University of Montpellier in France on a state scholarship for the faculty of natural science.
Ông mang đến xuất bản hai cuốn nắn giáo khoa về khoa học tự nhiên chứa đựng nhiều phát minh sáng tạo, bằng chứng và cả dị đoan.
He published two encyclopedias of natural science which contain a wide variety of inventions, facts, & occult superstitions.
Năm 2006 cô thừa nhận Trao Giải Khoa học tập Tự nhiên Quốc gia Chile với trở thành người đàn bà thứ nhất nhận ra giải kia.
In 2006 she received Chile"s National Prize for Natural Sciences, becoming the first woman to win the award.
Lúc Lister còn tuổi thiếu hụt niên, cậu theo học Grove House School Tottenmê mẩn, phân tích toán học, công nghệ trường đoản cú nhiên, cùng ngôn từ.
As a teenager, Lister attended Grove sầu House School in Tottenđắm say, studying mathematics, natural science, và languages.
Vào năm 1824, Hans Christian Ørsted tùy chỉnh cấu hình Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU), có nghĩa là Hội đồng Truyền bá Kiến thức về Khoa học Tự nhiên.
In 1824, Ørsted founded Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU), a society to lớn disseminate knowledge of the natural sciences.