Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200

-
hoạt động kế toán là căn cứ tính thuế, lệ chi phí và phản bội ánh tình trạng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Dưới đó là hướng dẫn cơ chế kế toán theo Thông tư 200.
*
Mục lục bài viết

1 - Thông bốn 200 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp?

Thông tư 200/2014/TT-BTC là thông tứ hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp lớn thuộc đông đảo lĩnh vực, hầu như thành phần kinh tế (Điều 1)

- những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo chính sách kế toán áp dụng cho khách hàng vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông bốn này để phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu thống trị của mình.

Bạn đang xem: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200

Lưu ý:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoàn toàn có thể lựa chọn áp dụng cơ chế kế toán doanh nghiệp phát hành theo Thông tư 200 tuy nhiên phải thông tin cho cơ quan thuế thống trị doanh nghiệp và nên thực hiện đồng điệu trong năm tài chính.

- trường hợp biến hóa trở lại áp dụng cơ chế kế toán doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa theo Thông bốn 200 thì phải triển khai từ đầu xuân năm mới tài chủ yếu và phải thông báo lại mang lại cơ quan tiền Thuế.

2 - tài khoản kế toán

2.1. Định nghĩa tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán là phương tiện để ghi nhận các nghiệp vụ gớm tế của khách hàng phát sinh trong vượt trình hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng đối tượng người tiêu dùng kế toán riêng biệt biệt.

2.2. Phân loại thông tin tài khoản kế toán

Theo Phụ lục 01 đính kèm Thông tứ 200/2014/TT-BTC thì tài khoản kế toán được phân theo loại tài khoản cấp 1 và cấp cho 2. Mặc dù việc phân loại này rất khó nhớ. daiquansu.mobi sẽ phân nhiều loại theo đặc điểm của tài khoản cho dễ nhớ như sau:

STT

Đầu số tài khoản

Loại tài khoản

1

Tài khoản đầu 1 cùng 2

Tài khoản “Tài sản

Tài khoản đầu 1: Tài khoản tài sản ngắn hạn

Tài khoản đầu 2: Tài khoản gia tài dài dạn

2

Tài khoản đầu 3

Tài khoản “Nợ nên trả

3

Tài khoản đầu 4

Tài khoản “Vốn chủ sở hữu

4

Tài khoản đầu 5, 7

Tài khoản “Doanh thu”

5

Tài khoản đầu 6, 8

Tài khoản “Chi phí

6

Tài khoản đầu 9

Tài khoản “Xác định công dụng kinh doanh”.

Cuối kỳ thì sẽ hạch toán toàn bộ ngân sách chi tiêu và lợi nhuận vào thông tin tài khoản này.

3 - danh mục tài khoản kế toán tài chính doanh nghiệp

Theo Phụ lục I phát hành kèm Thông tư 200/2014/TT-BTC, hạng mục tài khoản kế toán công ty được quy định như sau:

Số

Số hiệu tài khoản

TT

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

1

2

3

4

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

01

111

Tiền mặt

1111

Tiền Việt Nam

1112

Ngoại tệ

1113

Vàng chi phí tệ

02

112

Tiền gởi Ngân hàng

1121

Tiền Việt Nam

1122

Ngoại tệ

1123

Vàng chi phí tệ

03

113

Tiền vẫn chuyển

1131

Tiền Việt Nam

1132

Ngoại tệ

04

121

Chứng khoán tởm doanh

1211

Cổ phiếu

1212

Trái phiếu

1218

Chứng khoán và lao lý tài chủ yếu khác

05

128

Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn

1281

Tiền gửi gồm kỳ hạn

1282

Trái phiếu

1283

Cho vay

1288

Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

06

131

Phải thu của khách hàng

07

133

Thuế GTGT được khấu trừ

1331

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của mặt hàng hóa, dịch vụ

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

08

136

Phải thu nội bộ

1361

Vốn kinh doanh ở những đơn vị trực thuộc

1362

Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá

1363

Phải thu nội cỗ về ngân sách đi vay đủ đk được vốn hoá

1368

Phải thu nội cỗ khác

1

2

3

4

09

138

Phải thu khác

1381

Tài sản thiếu hóng xử lý

1385

Phải thu về cp hoá

1388

Phải thu khác

10

141

Tạm ứng

11

151

Hàng tải đang đi con đường

12

152

Nguyên liệu, trang bị liệu

13

153

1531

1532

1533

1534

Công cụ, khí cụ

Công cụ, dụng cụ

Bao suy bì luân chuyển

Đồ sử dụng cho thuê

Thiết bị, phụ tùng cầm thế

Xem: toàn cục hệ thống thông tin tài khoản kế toán.

4 - lí giải định khoản những tài khoản kế toán

4.1. Nguyên tắc khi định khoản

- bên Nợ ghi trước, bên ghi sau.

- Nghiệp vụ biến động tăng ghi một bên, nghiệp vụ biến động giảm ghi một bên.

- chiếc ghi Nợ bắt buộc so le với loại ghi Có.


- tổng giá trị Bên Nợ = tổng vốn Bên Có.

- Số dư rất có thể có làm việc cả mặt Nợ và bên Có.

4.2. Công việc định khoản kế toán

Bước 1: Xác định đối tượng người tiêu dùng kế toán liên quan.

Bước 2: khẳng định tài khoản của các đối tượng người dùng kế toán đã xác định ở bước 1.

Bước 3: xác minh xu hướng biến động của từng đối tượng người tiêu dùng kế toán (Tăng xuất xắc giảm).

Bước 4: khẳng định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có.

Bước 5: khẳng định số tiền rõ ràng ghi vào từng tài khoản.

4.3. Cách sử dụng những tài khoản để định khoản.

- Kết cấu thông thường của một thông tin tài khoản kết toán:

Mẹo ghi nhớ tài những toàn lúc định khoản:

+ thông tin tài khoản đầu 1, 2, 6, 8 mang tính chất TÀI SẢN.

+ thông tin tài khoản đầu 3, 4, 5, 7 mang tính chất NGUỒN VỐN.

Với những loại tài khoản gia tài gồm các đầu số: 1, 2, 6, 8.

+ Khi tạo nên tăng: Ghi mặt NỢ.

+ Khi gây ra giảm: Ghi mặt CÓ.

Với các loại tài khoản nguồn vốn gồm các đầu: 3, 4, 5, 7.

+ Khi gây ra tăng: Ghi mặt CÓ.

+ Khi gây ra giảm: Ghi bên NỢ.

- Kết cấu đội tài khoản:

4.4. Quan hệ giới tính đối ứng tài khoản

- Tăng một giá bán trị thông tin tài khoản này vẫn làm tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị thông tin tài khoản kia một khoản tương ứng;

- tăng giá trị nguồn chi phí tài khoản này đã làm ưu đãi giảm giá trị nguồn chi phí của tài khoản kia một giá trị tương ứng;

- đội giá trị gia sản này mặt khác làm tăng giá trị nguồn chi phí kia một khoản tương ứng.

- giảm ngay trị gia sản này đồng thời sẽ làm giảm giá trị nguồn ngân sách kia một khoản tương ứng.

5 - trả lời lập report tài chính

Báo cáo tài đó là hệ thống các văn bạn dạng để tấn công giá, kiểm tra thực trạng tài chính, tởm doanh của doanh nghiệp vào nửa đầu hoặc cuối mỗi một năm tài chính. Đây là quá trình thường xuyên so với mỗi doanh nghiệp.

Xem thêm: Cây Cúc Tần Ấn Độ Hà Nội Và Các Tỉnh, Cây Cúc Tần Ấn Độ

Theo Điều 97 Thông tứ 200/2014/TT-BTC, report tài chính gồm những thông tin về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập khác, chi tiêu sản xuất kinh danh, lãi, lỗ và chân chia tác dụng kinh doanh, những luồng tiền…

Báo cáo tài thiết yếu gồm 02 các loại là report tài thiết yếu năm và report tài ở vị trí chính giữa niên độ.

5.1. Thời hạn nộp report tài chính

Theo Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC thời hạn nộp report tài thiết yếu được quy định rõ ràng với từng các loại doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, công ty lớn nhà nước

Trường thích hợp 1: report quý

- Với đơn vị chức năng kế toán: chậm nhất là 20 ngày tính từ lúc ngày ngừng quý.

Ví dụ: báo cáo tài bao gồm quý I thì hạn nộp là 20/4.

- Với doanh nghiệp mẹ, tổng công ty Nhà nước: chậm nhất 45 ngày tính từ lúc ngày kể từ ngày xong xuôi quý.

Trường đúng theo 2: report tài bao gồm năm

- Với đơn vị chức năng kế toán: chậm nhất 30 ngày tính từ lúc ngày kết thúc năm.

- Với công ty mẹ, tổng doanh nghiệp Nhà nước: chậm nhất 90 ngày kể từ ngày xong xuôi năm (thường là 31/3).

Thứ hai, doanh nghiệp khác thì thời hạn nộp báo cáo tài chủ yếu năm:

- cùng với doanh nghiệp tứ nhân, doanh nghiệp hợp danh: chậm nhất 30 ngày kể từ bỏ ngày xong xuôi năm.

- Với những đơn vị kế toán tài chính khác: chậm nhất 90 ngày tính từ lúc ngày dứt năm.

5.2. Gợi ý lập bảng bằng vận kế toán

Bảng phẳng phiu kế toán là báo cáo tài bao gồm tổng hợp, khái quát toàn bộ giá trị gia sản hiện tất cả và nguồn hình thành gia sản đó tại 1 thời điểm nhất mực của doanh nghiệp. Trường đoản cú bảng cân đối kế toán rất có thể khái quát thực trạng tài chủ yếu của doanh nghiệp.

Bảng cân đối kế toán gồm:

- Bảng bằng vận kế toán năm của doanh nghiệp chuyển động liên tục.

- Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp chuyển động không liên tục.

Doanh nghiệp hoạt động liên tục:

Sử dụng Mẫu B01-DN, gồm tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ yêu cầu trả cùng vốn công ty sở hữu. Trong đó:

- Tài sản thời gian ngắn gồm: Tiền, những khoản tương tự tiền; Đầu tứ tài chính ngắn hạn; các khoản đề nghị thu ngắn hạn; hàng tồn kho; Tài sản thời gian ngắn khác

- gia tài dài hạn gồm: các khoản yêu cầu thu nhiều năm hạn; gia tài cố định; Nợ phải trả; Nợ ngắn hạn; Nợ lâu năm hạn; Vốn chủ sở hữu.

Doanh nghiệp không đáp ứng giả định vận động liên tục:

Bảng phẳng phiu kế toán của bạn loại này là Mẫu B01/CDHĐ - DNKLT phát hành kèm Thông bốn 200/2014/TT-BTC. Bảng phẳng phiu kế toán này cũng tương tự như doanh nghiệp hoạt động liên tục nước ngoài trừ các điểm sau:

- không phân biệt thời gian ngắn và dài hạn.

- Không trình bày các chỉ tiêu dự phòng.

Hướng dẫn cơ chế kế toán theo Thông tư 200(Ảnh minh họa)

5.3. Khuyên bảo lập report kết quả chuyển động kinh doanh

Báo cáo chuyển động kinh doanh (Mẫu B02-DN) bội phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của chúng ta gồm:

- Kết quả hoạt động kinh doanh chính.

- Kết quả hoạt động tài chính.

- chuyển động khác của doanh nghiệp.

Trong đó, doanh nghiệp đề xuất loại trừ toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập, túi tiền phát sinh từ những giao dịch nội cỗ giữa công ty lớn và đơn vị hạch toán phụ thuộc, không tồn tại tư biện pháp pháp nhân.

Nội dung của report kết quả chuyển động kinh doanh gồm 05 cột:

- các chỉ tiêu báo cáo;

- Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;

- Số hiệu tương xứng với những chỉ tiêu;

- Tổng số tạo ra trong kỳ báo cáo năm;

- Số liệu của thời gian trước (để so sánh).

5.4. Trả lời lập report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ

Có hai phương pháp lập báo cáo lưu chuyển khoản tệ là loại gián tiếp và trực tiếp. Trong đó, report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ được lập dựa vào:

- Bảng bằng vận kế toán;

- báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- phiên bản thuyết minh báo cáo tài chính;

- báo cáo lưu chuyển khoản tệ kỳ trước;

- các tài liệu kế toán khác như: Sổ kế toán tài chính tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các thông tin tài khoản “Tiền mặt”; “Tiền gửi Ngân hàng”; “Tiền vẫn chuyển”; Bảng tính và phân bổ khấu hao gia tài cố định...

Điều 114 Thông tứ 200/2014/TT-BTC dụng cụ mẫu report lưu chuyển khoản tệ là Mẫu B03-DN.

5.5. Gợi ý lập bạn dạng thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh report tài bao gồm là phần tử không thể tách bóc rời của báo cáo tài chính, dùng để làm tường thuật, phân tích chi tiết các thông tin, số liệu được trình diễn trong 03 loại báo cáo nêu trên.

Ngoài ra, nếu như xét thấy cần thiết để trình diễn những thông tin khác cùng với 03 loại trên thì doanh nghiệp cũng có thể có thể chuẩn bị bạn dạng thuyết minh. Mặc dù nhiên, phải bảo đảm an toàn tính chân thực và phù hợp của report tài chính.

Thuyết minh report tài đó là loại tài liệu quan trọng khi lập report tài chính năm với giữa niên độ. Bởi đó, bản thuyết minh này cần được có các nội dung sau đây:

- tin tức về đại lý lập, trình bày báo cáo tài thiết yếu và các cơ chế kế toán ví dụ được áp dụng

- các thông tin trọng yếu, bổ sung cập nhật chưa trình bày trong báo cáo tài chủ yếu khác

Đặc biệt, bạn dạng thuyết minh cần được trình bày một cách có hệ thống, trung thực, phù hợp và tương xứng với những khoản mục trong số loại report khác.

6 - Biểu mẫu bệnh từ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC phát hành hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán tất cả 37 biểu mẫu.

Lưu ý:

- Biểu mẫu này mang tính chất hướng dẫn và doanh nghiệp rất có thể áp dụng phần đa biểu mẫu này nếu như không tự desgin và thi công mẫu mang đến riêng bản thân được.

- Khuyến khích các doanh nghiệp nên dữ thế chủ động xây dựng, kiến thiết biểu mẫu triệu chứng từ kế toán cân xứng với đặc điểm hoạt động và yêu thương cầu cai quản của công ty lớn mình nhưng yêu cầu đáp úng yêu cầu theo phương tiện của pháp luật.

Trên đấy là hướng dẫn chính sách kế toán theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC. Để biết thêm các quy định tương quan đến thuế, phí của chúng ta hãy xem tại chuyên mục Thuế-Phí của daiquansu.mobi.